بازگشت
CAD 5101گواهينامه ديسپچر پروازي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: گواهينامه‌هاي شخصي

شركت‌هاي هواپيمايي دیسپچرهای پرواز را ، اعم از گواهینامه‌دار یا فاقد گواهینامه،‌ مطابق با مفاد ضميمه ۱ پيمان شيگاگو به کار گيرند تا  کنترل عملیاتی هواپیماهای خود را به انجام برسانند. این فصل شامل الزامات دیسپچرهای پرواز از لحاظ دانش، تجربه، مهارت و محدودیت سنی می شود. این الزامات مطابق با مفاد انکس ۱ ایکائو می‌باشد.

قابل توجه است؛ سازمان هواپیمایی کشوری در اين سند از لفظ دیسپچر پرواز (Flight Dispatcher) استفاده می کند و این لفظ همان معنایی را در بر دارد که عبارت «Flight Operation Officer» مورد استفاده‌ی ایکائو و ديگر مقررات است.

با توجه به ويرايش كلي اين شیوه نامه، شيوه نامه‌هاي CAD 5201 و CAD 5301  حذف می شوند.

ویرایش: 0۲ (ويرايش کلي در مقررات جديد صدور يا تمديد گواهينامه ديسپچر و همچنين مراکز آموزشي ديسپچر)
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdfسند
فرم های سند:
ّّFlight Dispatcher License  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Flight Dispatcher Training Organization  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتینبا تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.