بازگشت
CAO.IRI Part ADRمقررات فرودگاهي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني
ویرایش: 0۲
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
فايل PDF
فرم های سند:
Application for a certificate  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Application form – Certification base  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Application form – Change with prior approval  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Declaration of Compliance of Aerodrome Operator  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

چک ليست بازرسي/مميزي هلي پورت  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتینبا تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.