بازگشت
Regulation on Civil Aviation Air Crew (Air Crew)مقررات گواهينامه‌هاي عملياتي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: گواهينامه‌هاي شخصي

در بازنگري جديد مقررات CAO IRI Air Crew Issue 01, Rev.07 Oct.2021  الزامات پذیرش ساعت پرواز  جایگزین دوره MCC برای خلبانان بالگرد جهت صدور گواهينامه ATPL اعمال ده است.

لطفا به متن مقررات و بخش مربوطه مراجعه نمائيد

ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۷
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
فرم درخواست تاييد مراکز آموزش عملياتي  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم درخواست گواهينامه AOC  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم صدور گواهینامه ATPL  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم تقاضاي صدوريا تمديدتايپ هواپيماهايMPA/SPA/Coplex HPA  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

PPL(A) - Issuance  / دانلود فرم فارسی

CPL(A) - Issuance after integrated CPL(A) course  / دانلود فرم فارسی

CPL(A)/IR - Issuance after integrated CPL(A)/IR course  / دانلود فرم فارسی

CPL(A) - Issuance after integrated ATP(A) course  / دانلود فرم فارسی

Issue of CPL(A) modular / ATPL(A) theory credit  / دانلود فرم فارسی

IR(A) - Issuance/Extension  / دانلود فرم فارسی

Revalidation SEP(land)/TMG (Training flight)  / دانلود فرم فارسی

TR SP(A) complex HPA - Issuance  / دانلود فرم فارسی

Type Rating MP(A) - Issuance  / دانلود فرم فارسی

Type Rating MP(A) or SP(A) complex HPA Revalidation/Renewal  / دانلود فرم فارسی

COMBINED LPC/OPC CHECK FORM FOR COMMERCIAL OPERATORS  / دانلود فرم فارسی

Application Form For Appointment Of Aviation Medical Examiner (AME)  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم ارزيابي صلاحيت و فرم تقاضاي معلم  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

ارزيابي صلاحيت و فرم تقاضاي ممتحن  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم تست مهارت خلبانان هليکوپتر  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم درخواست مرکز آموزش مهمانداري  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتینبا تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.