بازگشت
CAD 4200نظارت سازمان هواپيمايي كشوري
طبقه: مقررات پيشنهادي
حوزه: مديريت کيفيت
هدف از تدوين ويرايش دوم اين شيوه‌نامه، ايجاد و مستند نمودن يك روش يكنواخت واستاندارد جهت چگونگي انجام بازرسي/ مميزي ازشركت‌هاي هواپيمايي و ارائه كنندگان خدمات هوانوردی كه درخواست گواهينامه، تاييديه و يا هر نوع تاييديه ديگري را از سازمان هواپيمايي كشوري درخواست داشته باشند را بيان مي‌نمايد كه در دفاتر نظارتي سازمان كاربرد دارد. علاوه بر آن، فرايند اصلي بازرسي/مميزي را نيز مشخص مي‌نمايد. بديهي است اين شيوه‌نامه در زمان بازرسي/مميزي از هر سيستم هوايي، مبناي عمل خواهد بود.
ویرایش: 0۲ (ويرايش کلي در مقررات جديد مطابق استانداردهاي بين‌المللي)
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.