170061
بخشنامه و بيانيه
امور کارکنان و پشتيباني
امور کارکنان
خارج سازمان
ضوابط احتساب آثار استخدامي مدارک تحصيلي اخذ شده توسط کارمندان در حين خدمت
ضوابط احتساب آثار استخدامي مدارک تحصيلي اخذ شده توسط کارمندان در حين خدمت
۱
کاربران پورتال و سامانه ها
فايل هاي بخشنامه
فايل سطح دسترسي فايل
1
فايل PDF
کاربران پورتال و سامانه ها
خير
انتشار