1308186
امور کارکنان-مقررات مصوب هيئت دولت
امور کارکنان
خارج سازمان
فرايند ارزشيابي عملکرد مديران و کارمندان رسمي و پيماني و کارکنان قراردادي
فرايند ارزشيابي عملکرد مديران و کارمندان رسمي و پيماني و کارکنان قراردادي
عمومي
قوانين مرجع مرتبط
عنوان
خير
انتشار