1308186
بخشنامه و بيانيه
امور کارکنان و پشتيباني
امور کارکنان
خارج سازمان
فرايند ارزشيابي عملکرد مديران و کارمندان رسمي و پيماني و کارکنان قراردادي
فرايند ارزشيابي عملکرد مديران و کارمندان رسمي و پيماني و کارکنان قراردادي
۱
کاربران پورتال و سامانه ها
فايل هاي بخشنامه
فايل سطح دسترسي فايل
1
خير
انتشار