1601 شرايط اخذ type rating خلباني
دفتر صادرکننده: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
ضرورت صدور بخشنامه: برابر بند K از AMC2 ORA.ATO.125 شرکت کنندگان در دوره آموزش تايپ خلباني هواپيما، در صورتيکه مشمول دوره ZFTT نباشند. لازم است نسبت به انجام پروازهاي آموزشي واقعي با هواپيما مطابق بند فوق الذکر اقدام نمايند. ليکن به دليل ضرورت استفاده حداکثري از ظرفيت ناوگان هوايي در انجام عمليات بازرگاني، انجام اين پروازهاي آموزشي براي شرکتهاي هواپيمايي امکان پذير نمي‌باشد. از سوي ديگر با توجه به خروج تعدادي از خلبانان از کشور و ضرورت بهره‌مندي از خلبانان آموزش ديده آماده به خدمت که شرايط انجام ZFTT را ندارند اين بخشنامه صادر گرديده و تا رفع موانع ياد شده معتبر خواهد بود.
تاريخ صدور: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
تاريخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
دانلود
جستجو 0.01 ثانیه طول کشید.
ردیف طبقه بندي سند بخش مربوطه نوع بخشنامه شماره ويرايش نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه ها دفتر صادر کننده بخش نامه عنوان فارسي سطح دسترسي بخشنامه تاريخ صدور تاريخ اجرا قوانين مرجع مرتبط وضعيت انتشار
ردیف
طبقه بندي سند
بخش مربوطه
نوع بخشنامه
شماره ويرايش
نام اختصاري/ شماره بخشنامه
حوزه ها
دفتر صادر کننده بخش نامه
عنوان فارسي
سطح دسترسي بخشنامه
تاريخ صدور
تاريخ اجرا
قوانين مرجع مرتبط
وضعيت انتشار
۱
بخشنامه و بيانيه ساير داخل سازمان ۲ 1601 ايمني دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي شرايط اخذ type rating خلباني عمومي ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ انتشار