10696 پخش كليپ صلوات خاصه امام رضا در پرواز
دفتر صادرکننده: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
تاريخ صدور: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲
تاريخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲
دانلود
جستجو 0.003 ثانیه طول کشید.
ردیف طبقه بندي سند بخش مربوطه نوع بخشنامه شماره ويرايش نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه ها دفتر صادر کننده بخش نامه عنوان فارسي سطح دسترسي بخشنامه تاريخ صدور تاريخ اجرا قوانين مرجع مرتبط وضعيت انتشار
ردیف
طبقه بندي سند
بخش مربوطه
نوع بخشنامه
شماره ويرايش
نام اختصاري/ شماره بخشنامه
حوزه ها
دفتر صادر کننده بخش نامه
عنوان فارسي
سطح دسترسي بخشنامه
تاريخ صدور
تاريخ اجرا
قوانين مرجع مرتبط
وضعيت انتشار
۱
بخشنامه و بيانيه ساير داخل سازمان ۱ 10696 عمومي دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي پخش كليپ صلوات خاصه امام رضا در پرواز عمومي ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ انتشار