18868 تغيير اسم ترمينال 5 و ترمينال 2
دفتر صادرکننده: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
تاريخ صدور: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
تاريخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
دانلود
جستجو 0.002 ثانیه طول کشید.
ردیف طبقه بندي سند بخش مربوطه نوع بخشنامه شماره ويرايش نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه ها دفتر صادر کننده بخش نامه عنوان فارسي سطح دسترسي بخشنامه تاريخ صدور تاريخ اجرا قوانين مرجع مرتبط وضعيت انتشار
ردیف
طبقه بندي سند
بخش مربوطه
نوع بخشنامه
شماره ويرايش
نام اختصاري/ شماره بخشنامه
حوزه ها
دفتر صادر کننده بخش نامه
عنوان فارسي
سطح دسترسي بخشنامه
تاريخ صدور
تاريخ اجرا
قوانين مرجع مرتبط
وضعيت انتشار
۱
بخشنامه و بيانيه ساير داخل سازمان ۱ 18868 عمومي دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي تغيير اسم ترمينال 5 و ترمينال 2 عمومي ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ انتشار