20771 مدنظر قرار دادن پديده ريزگردها و كاهش ديد افقي در فرودگاه‌هاي كشور
دفتر صادرکننده: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
تاريخ صدور: ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
تاريخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
دانلود
جستجو 0.002 ثانیه طول کشید.
ردیف طبقه بندي سند بخش مربوطه نوع بخشنامه نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه ها دفتر صادر کننده بخش نامه عنوان فارسي سطح دسترسي بخشنامه تاريخ صدور تاريخ اجرا
ردیف
طبقه بندي سند
بخش مربوطه
نوع بخشنامه
نام اختصاري/ شماره بخشنامه
حوزه ها
دفتر صادر کننده بخش نامه
عنوان فارسي
سطح دسترسي بخشنامه
تاريخ صدور
تاريخ اجرا
۱
ساير داخل سازمان 20771 عمومي دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي مدنظر قرار دادن پديده ريزگردها و كاهش ديد افقي در فرودگاه‌هاي كشور عمومي ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳