20771 مدنظر قرار دادن پديده ريزگردها و كاهش ديد افقي در فرودگاه‌هاي كشور
دفتر صادرکننده: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
تاريخ صدور: ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
تاريخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
دانلود
جستجو 0.002 ثانیه طول کشید.
ردیف طبقه بندي سند بخش مربوطه نوع بخشنامه شماره ويرايش نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه ها دفتر صادر کننده بخش نامه عنوان فارسي سطح دسترسي بخشنامه تاريخ صدور تاريخ اجرا قوانين مرجع مرتبط وضعيت انتشار
ردیف
طبقه بندي سند
بخش مربوطه
نوع بخشنامه
شماره ويرايش
نام اختصاري/ شماره بخشنامه
حوزه ها
دفتر صادر کننده بخش نامه
عنوان فارسي
سطح دسترسي بخشنامه
تاريخ صدور
تاريخ اجرا
قوانين مرجع مرتبط
وضعيت انتشار
۱
بخشنامه و بيانيه ساير داخل سازمان ۱ 20771 عمومي دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي مدنظر قرار دادن پديده ريزگردها و كاهش ديد افقي در فرودگاه‌هاي كشور عمومي ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ انتشار