4557 ابلاغيه دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي
دفتر صادرکننده: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
تاريخ صدور: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
تاريخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
دانلود
جستجو 0.002 ثانیه طول کشید.
ردیف طبقه بندي سند بخش مربوطه نوع بخشنامه نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه ها دفتر صادر کننده بخش نامه عنوان فارسي سطح دسترسي بخشنامه تاريخ صدور تاريخ اجرا
ردیف
طبقه بندي سند
بخش مربوطه
نوع بخشنامه
نام اختصاري/ شماره بخشنامه
حوزه ها
دفتر صادر کننده بخش نامه
عنوان فارسي
سطح دسترسي بخشنامه
تاريخ صدور
تاريخ اجرا
۱
ساير داخل سازمان 4557 عمومي دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي ابلاغيه دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي عمومي ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱