25834 استعلام قبل از واگذاري خدمات فرودگاهي (هندلينگ)
دفتر صادرکننده: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
تاريخ صدور: ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
تاريخ اجرا: ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
دانلود
جستجو 0.013 ثانیه طول کشید.
ردیف طبقه بندي سند بخش مربوطه نوع بخشنامه شماره ويرايش نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه ها دفتر صادر کننده بخش نامه عنوان فارسي سطح دسترسي بخشنامه تاريخ صدور تاريخ اجرا قوانين مرجع مرتبط وضعيت انتشار
ردیف
طبقه بندي سند
بخش مربوطه
نوع بخشنامه
شماره ويرايش
نام اختصاري/ شماره بخشنامه
حوزه ها
دفتر صادر کننده بخش نامه
عنوان فارسي
سطح دسترسي بخشنامه
تاريخ صدور
تاريخ اجرا
قوانين مرجع مرتبط
وضعيت انتشار
۱
بخشنامه و بيانيه ساير داخل سازمان ۱ 25834 عمومي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي استعلام قبل از واگذاري خدمات فرودگاهي (هندلينگ) عمومي ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ انتشار