28755 دستورالعمل و راهنماي فني صدور مجوز شركت‌هاي خدمات فرودگاهي (هندلينگ)
دفتر صادرکننده: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
تاريخ صدور: ۱۳۸۹/۰۸/۱۹
تاريخ اجرا: ۱۳۸۹/۰۸/۱۹
دانلود
جستجو 0.005 ثانیه طول کشید.
ردیف طبقه بندي سند بخش مربوطه نوع بخشنامه شماره ويرايش نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه ها دفتر صادر کننده بخش نامه عنوان فارسي سطح دسترسي بخشنامه تاريخ صدور تاريخ اجرا قوانين مرجع مرتبط وضعيت انتشار
ردیف
طبقه بندي سند
بخش مربوطه
نوع بخشنامه
شماره ويرايش
نام اختصاري/ شماره بخشنامه
حوزه ها
دفتر صادر کننده بخش نامه
عنوان فارسي
سطح دسترسي بخشنامه
تاريخ صدور
تاريخ اجرا
قوانين مرجع مرتبط
وضعيت انتشار
۱
بخشنامه و بيانيه ساير داخل سازمان ۱ 28755 عمومي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي دستورالعمل و راهنماي فني صدور مجوز شركت‌هاي خدمات فرودگاهي (هندلينگ) عمومي ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ انتشار