28755 دستورالعمل و راهنماي فني صدور مجوز شركت‌هاي خدمات فرودگاهي (هندلينگ)
دفتر صادرکننده: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
تاريخ صدور: ۱۳۸۹/۰۸/۱۹
تاريخ اجرا: ۱۳۸۹/۰۸/۱۹
دانلود
جستجو 0.002 ثانیه طول کشید.
ردیف طبقه بندي سند بخش مربوطه نوع بخشنامه نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه ها دفتر صادر کننده بخش نامه عنوان فارسي سطح دسترسي بخشنامه تاريخ صدور تاريخ اجرا
ردیف
طبقه بندي سند
بخش مربوطه
نوع بخشنامه
نام اختصاري/ شماره بخشنامه
حوزه ها
دفتر صادر کننده بخش نامه
عنوان فارسي
سطح دسترسي بخشنامه
تاريخ صدور
تاريخ اجرا
۱
ساير داخل سازمان 28755 عمومي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي دستورالعمل و راهنماي فني صدور مجوز شركت‌هاي خدمات فرودگاهي (هندلينگ) عمومي ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹