30735 رعايت دستورالعمل CAD 3806 ((Mass & Balance
دفتر صادرکننده: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
تاريخ صدور: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹
تاريخ اجرا: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹
دانلود
جستجو 0.004 ثانیه طول کشید.
ردیف طبقه بندي سند بخش مربوطه نوع بخشنامه شماره ويرايش نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه ها دفتر صادر کننده بخش نامه عنوان فارسي سطح دسترسي بخشنامه تاريخ صدور تاريخ اجرا قوانين مرجع مرتبط وضعيت انتشار
ردیف
طبقه بندي سند
بخش مربوطه
نوع بخشنامه
شماره ويرايش
نام اختصاري/ شماره بخشنامه
حوزه ها
دفتر صادر کننده بخش نامه
عنوان فارسي
سطح دسترسي بخشنامه
تاريخ صدور
تاريخ اجرا
قوانين مرجع مرتبط
وضعيت انتشار
۱
بخشنامه و بيانيه ساير داخل سازمان ۱ 30735 عمومي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي رعايت دستورالعمل CAD 3806 ((Mass & Balance عمومي ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ انتشار