3161 استفاده از خودروي حمل مسافر ناتوان (خودرو بالابر)
دفتر صادرکننده: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
تاريخ صدور: ۱۳۹۰/۰۱/۲۳
تاريخ اجرا: ۱۳۹۰/۰۱/۲۳
دانلود
جستجو 0.025 ثانیه طول کشید.
ردیف طبقه بندي سند بخش مربوطه نوع بخشنامه شماره ويرايش نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه ها دفتر صادر کننده بخش نامه عنوان فارسي سطح دسترسي بخشنامه تاريخ صدور تاريخ اجرا قوانين مرجع مرتبط وضعيت انتشار
ردیف
طبقه بندي سند
بخش مربوطه
نوع بخشنامه
شماره ويرايش
نام اختصاري/ شماره بخشنامه
حوزه ها
دفتر صادر کننده بخش نامه
عنوان فارسي
سطح دسترسي بخشنامه
تاريخ صدور
تاريخ اجرا
قوانين مرجع مرتبط
وضعيت انتشار
۱
بخشنامه و بيانيه ساير داخل سازمان ۱ 3161 عمومي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي استفاده از خودروي حمل مسافر ناتوان (خودرو بالابر) عمومي ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ انتشار