38164 انطباق با دستورالعمل 6009
دفتر صادرکننده: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
تاريخ صدور: ۱۳۸۹/۱۰/۱۸
تاريخ اجرا: ۱۳۸۹/۱۰/۱۸
دانلود
جستجو 0.003 ثانیه طول کشید.
ردیف طبقه بندي سند بخش مربوطه نوع بخشنامه شماره ويرايش نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه ها دفتر صادر کننده بخش نامه عنوان فارسي سطح دسترسي بخشنامه تاريخ صدور تاريخ اجرا قوانين مرجع مرتبط وضعيت انتشار
ردیف
طبقه بندي سند
بخش مربوطه
نوع بخشنامه
شماره ويرايش
نام اختصاري/ شماره بخشنامه
حوزه ها
دفتر صادر کننده بخش نامه
عنوان فارسي
سطح دسترسي بخشنامه
تاريخ صدور
تاريخ اجرا
قوانين مرجع مرتبط
وضعيت انتشار
۱
بخشنامه و بيانيه ساير داخل سازمان ۱ 38164 عمومي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي انطباق با دستورالعمل 6009 عمومي ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ انتشار