7144 ااستفاده از اتوبوس استاندارد فرودگاهي در فرودگاه بين‌المللي مهرآباد
دفتر صادرکننده: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
تاريخ صدور: ۱۳۹۰/۰۲/۱۲
تاريخ اجرا: ۱۳۹۰/۰۲/۱۲
دانلود
جستجو 0.003 ثانیه طول کشید.
ردیف طبقه بندي سند بخش مربوطه نوع بخشنامه شماره ويرايش نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه ها دفتر صادر کننده بخش نامه عنوان فارسي سطح دسترسي بخشنامه تاريخ صدور تاريخ اجرا قوانين مرجع مرتبط وضعيت انتشار
ردیف
طبقه بندي سند
بخش مربوطه
نوع بخشنامه
شماره ويرايش
نام اختصاري/ شماره بخشنامه
حوزه ها
دفتر صادر کننده بخش نامه
عنوان فارسي
سطح دسترسي بخشنامه
تاريخ صدور
تاريخ اجرا
قوانين مرجع مرتبط
وضعيت انتشار
۱
بخشنامه و بيانيه ساير داخل سازمان ۱ 7144 عمومي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي ااستفاده از اتوبوس استاندارد فرودگاهي در فرودگاه بين‌المللي مهرآباد عمومي ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ انتشار