51538 ماموريتهاي خارج پرسنل
دفتر صادرکننده: دفتر امور حقوقي و بين الملل
تاريخ صدور: ۱۳۹۲/۱۱/۱۳
تاريخ اجرا: ۱۳۹۲/۱۱/۱۳
دانلود
جستجو 0.003 ثانیه طول کشید.
ردیف طبقه بندي سند بخش مربوطه نوع بخشنامه شماره ويرايش نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه ها دفتر صادر کننده بخش نامه عنوان فارسي سطح دسترسي بخشنامه تاريخ صدور تاريخ اجرا قوانين مرجع مرتبط وضعيت انتشار
ردیف
طبقه بندي سند
بخش مربوطه
نوع بخشنامه
شماره ويرايش
نام اختصاري/ شماره بخشنامه
حوزه ها
دفتر صادر کننده بخش نامه
عنوان فارسي
سطح دسترسي بخشنامه
تاريخ صدور
تاريخ اجرا
قوانين مرجع مرتبط
وضعيت انتشار
۱
بخشنامه و بيانيه ساير داخل سازمان ۱ 51538 عمومي دفتر امور حقوقي و بين الملل ماموريتهاي خارج پرسنل عمومي ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ انتشار