صدور و تمديد تاييديه سازمان طراحي وسايل پرنده (D.O.A)
  عنوان خدمت: صدور تاييديه سازمان طراحي و تغيير در طراحي وسيله پرنده حسب مورد اطلاعات بیشتر  
1 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پروازي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
part22 140,000,000 0
Part VLR, VLA 200,000,000 0
Part 23, 27, 29, 33 320,000,000 0
Part 25 400,000,000
Part APUموتور پيستوني و 100,000,000
  عنوان خدمت: تمديد تاييديه سازمان طراحي(DOA) اطلاعات بیشتر  
2 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پروازي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part 22 35,000,000
Part VLR, VLA 50,000,000
Part 23, 27, 29, 33 80,000,000
Part 25 100,000,000
Part APUموتور پيستوني و 25,000,000
  عنوان خدمت: تغيير در محدوده تأييديه سازمان طراحي در سطح گواهينامه دريافتي يا در سطح پايين تر و يا بالاتر تر اطلاعات بیشتر  
3 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part 22 25,000,000
Part VLR, VLA 35,000,000
Part 23, 27, 29, 33 50,000,000
Part 25 80,000,000
Part APUموتور پيستوني و 100,000,000
  عنوان خدمت: صدور تأييديه دفتر طراحي، زماني كه نياز به DOA نمي‌باشد(Alternate…) اطلاعات بیشتر  
4 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور تأييديه دفتر طراحي، زماني كه نياز به DOA نمي‌باشد(Alternate…) 100,000,000
  عنوان خدمت: صدور تأييديه سازمان طراحي ملخ وسيله پرنده(Propeller) اطلاعات بیشتر  
5 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part 22 35,000,000
Part VLR, VLA 50,000,000
Part 23, 27, 29, 33 80,000,000
Part 25 100,000,000
Part APUموتور پيستوني و 25,000,000
  عنوان خدمت: صدور تأييديه سازمان طراحي براي شركتهاي هواپيمايي عملياتي و مراكز تعميراتي (هواپيمائي و بالگردي)و بقيه مراكز طراحي به منظور اعمال تغيير در طراحي اطلاعات بیشتر  
6 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part 22 35,000,000
Part VLR, VLA 50,000,000
Part 23, 27, 29, 33 80,000,000
Part 25 100,000,000
Part APUموتور پيستوني و 25,000,000