صدور/ پذيرش گواهينامه نوع (T.A.Cو T.C)
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه نوع براي وسايل پرنده حسب مورد اطلاعات بیشتر  
1 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
(part35(ML,UL,VL,VLA 140,000,000
براي هواپيماهاي رده نيمه سنگين Part 35 200,000,000
براي هواپيماهاي رده سنگين Part35 300,000,000
(Part VLR,VLA(ML,UL 300,000,000
گلايدر بدون موتور Part22 300,000,000
Part 22 گلايدر موتوردار 400,000,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه نوع براي وسايل پرنده حسب مورد اطلاعات بیشتر  
2 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part VLR,VLA 400,000,000
Part 23 Normal< 1300Kg 500,000,000
Part 23 Acrobatic & Utility<1300Kg 600,000,000
Part 23 Commuter <1300Kg 750,000,000
Part 27B 500,000,000
Part 27A 600,000,000
Part 29A & B 900,000,000
Part 25 1,000,000,000
Part APU موتور پيستوني و 300,000,000
Part33: Power >25000N & 2000KW 600,000,000
Power <25000N & 2000KW 800,000,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه نوع براي وسايل پرنده (Utility, Acrobatic, Commuter, Normal) با حداكثر وزن برخاستن بالاي 1300 كيلوگرم در Part 23 رديف قبل اطلاعات بیشتر  
3 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور گواهينامه نوع براي وسايل پرنده (Utility, Acrobatic, Commuter, Normal) با حداكثر وزن برخاستن بالاي 1300 كيلوگرم در Part 23 رديف قبل -
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه نوع براي هواپيماهاي اشاره شده در بند3-1 و 3-2 در صورت pressurize بودن هواپيما اطلاعات بیشتر  
4 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part35 (ML,UL,VL,VLA) 154,000,000
Part35 براي هواپيماهاي رده نيمه سنگين 220,000,000
Part35 براي هواپيماهاي رده سنگين 330,000,000
Part VLR,VLA (ML,UL) 330,000,000
Part 22 گلايدر بدون موتور 330,000,000
Part 22 گلايدر موتوردار 440,000,000
Part VLR,VLA 440,000,000
Part 23 Normal< 1300Kg 550,000,000
Part 23 Acrobatic & Utility<1300Kg 660,000,000
Part 23 Commuter <1300Kg 825,000,000
Part 27B 550,000,000
Part 27A 660,000,000
Part 29A & B 990,000,000
Part 25 1,100,000,000
Part APU موتور پيستوني و 330,000,000
Part33: Power >25000N & 2000KW 660,000,000
Power <25000N & 2000KW 880,000,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه نوع براي وسايل پرنده تجربي اطلاعات بیشتر  
5 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part35 (ML,UL,VL,VLA) 105,000,000
Part35 براي هواپيماهاي رده نيمه سنگين 150,000,000
Part35 براي هواپيماهاي رده سنگين 225,000,000
Part VLR,VLA (ML,UL) 225,000,000
Part 22 گلايدر بدون موتور 225,000,000
Part 22 گلايدر موتوردار 300,000,000
Part VLR,VLA 300,000,000
Part 23 Normal< 1300Kg 375,000,000
Part 23 Acrobatic & Utility<1300Kg 450,000,000
Part 23 Commuter <1300Kg 562,500,000
Part 27B 375,000,000
Part 27A 450,000,000
Part 29A & B 675,000,000
Part 25 750,000,000
Part APU موتور پيستوني و 225,000,000
Part33: Power >25000N & 2000KW 450,000,000
Power <25000N & 2000KW 600,000,000
  عنوان خدمت: پذيرش گواهينامه نوع براي وسايل پرنده تجربي اطلاعات بیشتر  
6 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part35 (ML,UL,VL,VLA) 70,000,000
Part35 براي هواپيماهاي رده نيمه سنگين 100,000,000
Part35 براي هواپيماهاي رده سنگين 150,000,000
Part VLR,VLA (ML,UL) 150,000,000
Part 22 گلايدر بدون موتور 150,000,000
Part 22 گلايدر موتوردار 200,000,000
Part VLR,VLA 200,000,000
Part 23 Normal< 1300Kg 250,000,000
Part 23 Acrobatic & Utility<1300Kg 300,000,000
Part 23 Commuter <1300Kg 375,000,000
Part 27B 250,000,000
Part 27A 300,000,000
Part 29A & B 450,000,000
Part 25 500,000,000
Part APU موتور پيستوني و 150,000,000
Part33: Power >25000N & 2000KW 300,000,000
Power <25000N & 2000KW 400,000,000
  عنوان خدمت: پذيرش گواهينامه‌هاي اشاره شده در اجزاي رديف 3 اطلاعات بیشتر  
7 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part35 (ML,UL,VL,VLA) 70,000,000
Part35 براي هواپيماهاي رده نيمه سنگين 100,000,000
Part35 براي هواپيماهاي رده سنگين 150,000,000
Part VLR,VLA (ML,UL) 150,000,000
Part 22 گلايدر بدون موتور 150,000,000
Part 22 گلايدر موتوردار 200,000,000
Part VLR,VLA 200,000,000
Part 23 Normal< 1300Kg 250,000,000
Part 23 Acrobatic & Utility<1300Kg 300,000,000
Part 23 Commuter <1300Kg 375,000,000
Part 27B 250,000,000
Part 27A 300,000,000
Part 29A & B 450,000,000
Part 25 500,000,000
Part APU موتور پيستوني و 150,000,000
Part33: Power >25000N & 2000KW 300,000,000
Power <25000N & 2000KW 400,000,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه نوع صدا NOISE TYPE CERTIFICATE اطلاعات بیشتر  
8 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part35 (ML,UL,VL,VLA) 14,000,000
Part35 براي هواپيماهاي رده نيمه سنگين 20,000,000
Part35 براي هواپيماهاي رده سنگين 30,000,000
Part VLR,VLA (ML,UL) 30,000,000
Part 22 گلايدر بدون موتور 30,000,000
Part 22 گلايدر موتوردار 40,000,000
Part VLR,VLA 40,000,000
Part 23 Normal< 1300Kg 50,000,000
Part 23 Acrobatic & Utility<1300Kg 60,000,000
Part 23 Commuter <1300Kg 75,000,000
Part 27B 50,000,000
Part 27A 60,000,000
Part 29A & B 90,000,000
Part 25 100,000,000
Part APU موتور پيستوني و 30,000,000
Part33: Power >25000N & 2000KW 60,000,000
Power <25000N & 2000KW 80,000,000