صدور و تمديدگواهينامه، مجوز ....... در رده فوق سبک
  عنوان خدمت: صدور مجوز بهره‌برداري آموزشگاههاي فوق سبك اطلاعات بیشتر  
1 دفتر: معاونت استاندارد پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور مجوز بهره‌برداري آموزشگاههاي فوق سبك 10,000,000
  عنوان خدمت: تأييد صلاحیت مسؤلین فنی و عملیاتی، كنترل كيفيت و تضمين مرغوبيت كليه مؤسسات هوانوردي، آموزشی، تفریحی و فنی اطلاعات بیشتر  
2 دفتر: معاونت استاندارد پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
تأييد صلاحیت مسؤلین فنی و عملیاتی، كنترل كيفيت و تضمين مرغوبيت كليه مؤسسات هوانوردي، آموزشی، تفریحی و فنی 1,000,000
  عنوان خدمت: ابررسی و اعلام نظر براي هواپيماهاي حادثه ديده(كنترل تعميرات، بررسي اسناد و مدارك ...) اطلاعات بیشتر  
3 دفتر: معاونت استاندارد پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
بررسی و اعلام نظر براي هواپيماهاي حادثه ديده(كنترل تعميرات، بررسي اسناد و مدارك ...) 3,000,000
  عنوان خدمت: ورود وسيله پرنده(پذيرش اوليه، ورود و ...) اطلاعات بیشتر  
4 دفتر: معاونت استاندارد پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
ورود وسيله پرنده(پذيرش اوليه، ورود و ...) 1,000,000
  عنوان خدمت: تأييد دستورالعمل آموزش TPM در اين رده اطلاعات بیشتر  
5 دفتر: معاونت استاندارد پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
تأييد دستورالعمل آموزش TPM در اين رده 2,000,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه ثبت و مالكيت وسيله پرنده(اولین مرتبه) اطلاعات بیشتر  
6 دفتر: معاونت استاندارد پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور گواهينامه ثبت و مالكيت وسيله پرنده(اولین مرتبه) 2,000,000
  عنوان خدمت: صدور و تمديد اجازه نامه پرواز وسيله پرنده(دريافت و بررسي مدارك، بازديد از هواپيما، ...) اطلاعات بیشتر  
7 دفتر: معاونت استاندارد پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور و تمديد اجازه نامه پرواز وسيله پرنده(دريافت و بررسي مدارك، بازديد از هواپيما، ...) 2,000,000
  عنوان خدمت: صدور مجوزهاي موردي و موقت(فعاليتهاي پروازي موقت، دوره‌هاي كوتاه مدت، مجوز موقت نيروي فني, تغییر مالکیت، ثبت خارجی و ...) اطلاعات بیشتر  
8 دفتر: معاونت استاندارد پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور مجوزهاي موردي و موقت(فعاليتهاي پروازي موقت، دوره‌هاي كوتاه مدت، مجوز موقت نيروي فني, تغییر مالکیت، ثبت خارجی و ...) 2,000,000
  عنوان خدمت: تأييد افزايش زمان برنامه تعمير و نگهداري وسايل پرنده از قبيل بدنه، موتور، ارابه فرود، ملخ و موتور كمكي(APU): اطلاعات بیشتر  
9 دفتر: معاونت استاندارد پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
تأييد افزايش زمان برنامه تعمير و نگهداري وسايل پرنده از قبيل بدنه، موتور، ارابه فرود، ملخ و موتور كمكي(APU): 20,000,000
  عنوان خدمت: مميزي و صدور اولين گواهينامه تأييديه مراكز تعمير و نگهداري وسايل پرنده در رده مراكز متصدي استمرار قابليت پرواز وسايل پرنده فوق سبك اطلاعات بیشتر  
10 دفتر: معاونت استاندارد پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور 20,000,000
تمديد 10,000,000