صدور و تمديد گواهينامه هاي هوانوردي
  عنوان خدمت: صدور مجوز آموزشي دستگاه‌هاي شبيه‌ساز پرواز اطلاعات بیشتر  
1 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور مجوز آموزشي دستگاه‌هاي شبيه‌ساز پرواز 5,000,000
  عنوان خدمت: انجام مميزي جهت گواهينامه سازمان آموزشي مجاز اطلاعات بیشتر  
2 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
انجام مميزي جهت گواهينامه سازمان آموزشي مجاز 50,000,000
  عنوان خدمت: صدور كارت (CMC) اطلاعات بیشتر  
3 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور كارت (CMC) 400,000
  عنوان خدمت: صدور، تمديد گواهي پزشكي اطلاعات بیشتر  
4 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور، تمديد گواهي پزشكي 500,000
  عنوان خدمت: صدور يا تمديد تأييديه چك صلاحيت پروازي اطلاعات بیشتر  
5 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور يا تمديد تأييديه چك صلاحيت پروازي 400,000
  عنوان خدمت: بررسي و انجام مصاحبه به منظور ارزيابي گواهينامه كاركنان كادر پروازي خارجي اطلاعات بیشتر  
6 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
بررسي و انجام مصاحبه به منظور ارزيابي گواهينامه كاركنان كادر پروازي خارجي 3,000,000
  عنوان خدمت: صدور يا تمديد تأييديه گواهينامه كاركنان كادر پروازي خارجي اطلاعات بیشتر  
7 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور يا تمديد تأييديه گواهينامه كاركنان كادر پروازي خارجي 1,500,000
  عنوان خدمت: درج ريتينگ نوع هواپيما در گواهينامه اطلاعات بیشتر  
8 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
درج ريتينگ نوع هواپيما در گواهينامه 400,000
  عنوان خدمت: بررسي و تأييديه موسسات آموزشي هوانوردي خارجي اطلاعات بیشتر  
9 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
بررسي و تأييديه موسسات آموزشي هوانوردي خارجي 200,000,000
  عنوان خدمت: مجوز برگزاري دوره آموزشي به صورت موردي اطلاعات بیشتر  
10 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
مجوز برگزاري دوره آموزشي به صورت موردي 10,000,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه خلباني اطلاعات بیشتر  
11 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
آزمون كتبي 800,000
آزمون شفاهي(مصاحبه) 400,000
آزمون عملي پروازي 800,000
آزمون عملي غير پروازي --
صدور گواهينامه 400,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه مهندسي پرواز اطلاعات بیشتر  
12 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
آزمون كتبي 800,000
آزمون شفاهي(مصاحبه) --
آزمون عملي پروازي 800,000
آزمون عملي غير پروازي --
صدور گواهينامه 400,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه ناوبري فرودگاهي- كليه مراحل اطلاعات بیشتر  
13 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
آزمون كتبي 1,600,000
آزمون شفاهي(مصاحبه) --
آزمون عملي پروازي 800,000
آزمون عملي غير پروازي --
صدور گواهينامه 400,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه فني هواپيما (پايه و نوع) اطلاعات بیشتر  
14 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
آزمون كتبي 1,200,000
آزمون شفاهي(مصاحبه) 400,000
آزمون عملي پروازي --
آزمون عملي غير پروازي 400,000
صدور گواهينامه 400,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه مراقبت پرواز، ديسپچ، تجهيزات زميني فرودگاهي و رسته فني و مهندسي فرودگاهي- كليه مراحل اطلاعات بیشتر  
15 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
آزمون كتبي 800,000
آزمون شفاهي(مصاحبه) --
آزمون عملي پروازي --
آزمون عملي غير پروازي 400,000
صدور گواهينامه 400,000
  عنوان خدمت: درج رتبه‌بندي فني و عملياتي براي موارد خاص اطلاعات بیشتر  
16 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
آزمون كتبي --
آزمون شفاهي(مصاحبه) --
آزمون عملي پروازي --
آزمون عملي غير پروازي --
صدور گواهينامه 400,000
  عنوان خدمت: بررسي و تمديد گواهينامه اطلاعات بیشتر  
17 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
آزمون كتبي --
آزمون شفاهي(مصاحبه) 400,000
آزمون عملي پروازي --
آزمون عملي غير پروازي --
صدور گواهينامه 200,000
  عنوان خدمت: دريافت گواهينامه معادل ايراني اطلاعات بیشتر  
18 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
آزمون كتبي 2,000,000
آزمون شفاهي(مصاحبه) --
آزمون عملي پروازي 1,200,000
آزمون عملي غير پروازي 400,000
صدور گواهينامه 400,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه المثني اطلاعات بیشتر  
19 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
آزمون كتبي --
آزمون شفاهي(مصاحبه) 400,000
آزمون عملي پروازي --
آزمون عملي غير پروازي --
صدور گواهينامه 400,000
  عنوان خدمت: مجوز موقت در مورد گواهينامه اطلاعات بیشتر  
20 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
آزمون كتبي --
آزمون شفاهي(مصاحبه) 400,000
آزمون عملي پروازي --
آزمون عملي غير پروازي --
صدور گواهينامه 400,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه فني تست‌هاي غير مخرب NDT اطلاعات بیشتر  
21 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
آزمون كتبي 800,000
آزمون شفاهي(مصاحبه) 400,000
آزمون عملي پروازي --
آزمون عملي غير پروازي 400,000
صدور گواهينامه 400,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه فني آزمون‌هاي پايه Modular پايه B1.1- كليه مراحل اطلاعات بیشتر  
22 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
آزمون كتبي 3,500,000
آزمون شفاهي(مصاحبه) 400,000
آزمون عملي پروازي --
آزمون عملي غير پروازي --
صدور گواهينامه 400,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه فني آزمون‌هاي پايه Modular پايه B2- كليه مراحل اطلاعات بیشتر  
23 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
آزمون كتبي 3,000,000
آزمون شفاهي(مصاحبه) 400,000
آزمون عملي پروازي --
آزمون عملي غير پروازي --
صدور گواهينامه 400,000
  عنوان خدمت: ارتقاء صلاحيت پروازي(Rating) اطلاعات بیشتر  
24 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
آزمون كتبي 800,000
آزمون شفاهي(مصاحبه) 400,000
آزمون عملي پروازي 800,000
آزمون عملي غير پروازي --
صدور گواهينامه 400,000