صدور/ پذيرش گواهينامه هاي تکميلي نوع و تغييرات در طراحي
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه تكميلي نوع و تغييرات در طراحي وسيله پرنده اطلاعات بیشتر  
1 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور گواهينامه تكميلي نوع و تغييرات در طراحي وسيله پرنده 100,000,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه تكميلي نوع و تغييرات در طراحي موتور اطلاعات بیشتر  
2 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور گواهينامه تكميلي نوع و تغييرات در طراحي موتور 90,000,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه تكميلي نوع و تغييرات در طراحي ملخ اطلاعات بیشتر  
3 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور گواهينامه تكميلي نوع و تغييرات در طراحي ملخ 80,000,000
  عنوان خدمت: پذيرش گواهينامه‌هاي مذكور دربندهاي 5-1 تا 5-3 اطلاعات بیشتر  
4 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
نوع و تغييرات در طراحي وسيله پرنده 50,000,000
نوع و تغييرات در طراحي موتور 45,000,000
نوع و تغييرات در طراحي ملخ 40,000,000
  عنوان خدمت: صدور طبقه‌بندي و يا صدور تأييديه فرعي در رده هاي مختلف وزني اطلاعات بیشتر  
5 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
نوع و تغييرات در طراحي وسيله پرنده 25,000,000
نوع و تغييرات در طراحي موتور 23,750,000
نوع و تغييرات در طراحي ملخ 20,000,000