صدور و تمديد گواهينامه تأييد سازمان توليد وسايل پرنده (POA)
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه تأييد سازمان توليد وسايل پرنده حسب مورد اطلاعات بیشتر  
1 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part ML,UL گلايدر بدون موتور و 100,000,000
Part 22 140,000,000
(Part VLR,VLA (ML,UL 200,000,000
Part 23,27 300,000,000
Part 29 360,000,000
Part 25 400,000,000
Part APU موتور پيستوني و 100,000,000
part 33 : Power >25000N & 2000KW 300,000,000
Power <25000N & 2000KW 360,000,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه تأیيد سازمان توليد قطعات جهت تأیيديه ITSO یا (IPA Part 21(TSO.IPA اطلاعات بیشتر  
2 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور گواهينامه تأیيد سازمان توليد قطعات جهت تأیيديه ITSO یا (IPA Part 21(TSO.IPA 100,000,000
  عنوان خدمت: صدور تأييديه سازمان توليد ملخ (Propeller) اطلاعات بیشتر  
3 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part ML,UL گلايدر بدون موتور و 25,000,000
Part 22 35,000,000
(Part VLR,VLA (ML,UL 50,000,000
Part 23,27 75,000,000
Part 29 90,000,000
Part 25 100,000,000
Part APU موتور پيستوني و 25,000,000
part 33 : Power >25000N & 2000KW 75,000,000
Power <25000N & 2000KW 90,000,000
  عنوان خدمت: تغيير در محدوده تأييديه سازمان توليد در سطح گواهينامه دريافتي، يا در سطح پائين‌تر و يا بالاتر اطلاعات بیشتر  
4 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part ML,UL گلايدر بدون موتور و 25,000,000
Part 22 35,000,000
(Part VLR,VLA (ML,UL 50,000,000
Part 23,27 75,000,000
Part 29 90,000,000
Part 25 100,000,000
Part APU موتور پيستوني و 25,000,000
part 33 : Power >25000N & 2000KW 75,000,000
Power <25000N & 2000KW 90,000,000
  عنوان خدمت: تأييد سازمان توليد تحت زيربخشF اطلاعات بیشتر  
5 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part ML,UL گلايدر بدون موتور و 25,000,000
Part 22 35,000,000
(Part VLR,VLA (ML,UL 50,000,000
Part 23,27 75,000,000
Part 29 90,000,000
Part 25 100,000,000
Part APU موتور پيستوني و 25,000,000
part 33 : Power >25000N & 2000KW 75,000,000
Power <25000N & 2000KW 90,000,000
  عنوان خدمت: تمديد تأييديه كليه سازمان‌هاي توليد اطلاعات بیشتر  
6 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part ML,UL گلايدر بدون موتور و 25,000,000
Part 22 35,000,000
(Part VLR,VLA (ML,UL 50,000,000
Part 23,27 75,000,000
Part 29 90,000,000
Part 25 100,000,000
Part APU موتور پيستوني و 25,000,000
part 33 : Power >25000N & 2000KW 75,000,000
Power <25000N & 2000KW 90,000,000
  عنوان خدمت: تأييد نظامنامه كليه بند هاي فوق‌الذكر اطلاعات بیشتر  
7 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part ML,UL گلايدر بدون موتور و 25,000,000
Part 22 35,000,000
(Part VLR,VLA (ML,UL 50,000,000
Part 23,27 75,000,000
Part 29 90,000,000
Part 25 100,000,000
Part APU موتور پيستوني و 25,000,000
part 33 : Power >25000N & 2000KW 75,000,000
Power <25000N & 2000KW 90,000,000
  عنوان خدمت: صدور موافقت اصولي و يا پروانه بهره‌برداري كليه بندهاي فوق‌الذكر اطلاعات بیشتر  
8 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
Part ML,UL گلايدر بدون موتور و 25,000,000
Part 22 35,000,000
(Part VLR,VLA (ML,UL 50,000,000
Part 23,27 75,000,000
Part 29 90,000,000
Part 25 100,000,000
Part APU موتور پيستوني و 25,000,000
part 33 : Power >25000N & 2000KW 75,000,000
Power <25000N & 2000KW 90,000,000