صدور گواهينامه ثبت و تابعيت، قابليت پرواز و مجوز پرواز وسايل پرنده
  عنوان خدمت: صدور مجوز پرواز وسايل پرنده اطلاعات بیشتر  
1 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور مجوز پرواز وسايل پرنده به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 240,000 ريال و حداقل 300,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه يا نامه ابطال ثبت و تابعيت وسايل پرنده يا تأييديه عدم ثبت و تابعيت وسايل پرنده اطلاعات بیشتر  
2 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور گواهينامه يا نامه ابطال ثبت و تابعيت وسايل پرنده يا تأييديه عدم ثبت و تابعيت وسايل پرنده 5,000,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه صداي هواپيما يا آلودگي موتور وسايل پرنده اطلاعات بیشتر  
3 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور گواهينامه صداي هواپيما يا آلودگي موتور وسايل پرنده به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 480,000ريال و حداقل 600,000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه ثبت و تابعيت (C of R) وسايل پرنده اطلاعات بیشتر  
4 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور گواهينامه ثبت و تابعيت (C of R) وسايل پرنده به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 1200000 ريال و حداقل 2000000
  عنوان خدمت: صدور مجوز ورود و خروج وسايل پرنده به كشور براي يكبار اطلاعات بیشتر  
5 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور مجوز ورود و خروج وسايل پرنده به كشور براي يكبار 3000000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه قابليت پرواز (C of A) وسايل پرنده (از جمله محدود شده و تجربي و ...) – ساليانه/ هر بار اطلاعات بیشتر  
6 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور گواهينامه قابليت پرواز (C of A) وسايل پرنده (از جمله محدود شده و تجربي و ...) – ساليانه/ هر بار به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 2400000 ريال و حداقل 3000000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه بازنگري قابليت پرواز با پيشنهاد(Recommends) متقاضي اطلاعات بیشتر  
7 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور گواهينامه بازنگري قابليت پرواز با پيشنهاد(Recommends) متقاضي به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 1200000 ريال و حداقل 1500000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه بازنگري قابليت پرواز بدون پيشنهاد(Recommends) متقاضي اطلاعات بیشتر  
8 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور گواهينامه بازنگري قابليت پرواز بدون پيشنهاد(Recommends) متقاضي به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 2400000 ريال و حداقل 3000000
  عنوان خدمت: پذيرش هرگونه وسيله پرنده اطلاعات بیشتر  
9 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
سبك 2,000,000
سنگين 6,000,000
  عنوان خدمت: صدور مجوز فعاليت پروازي براي هواپيماهاي با ثبت خارجي (فاقد C of A ايراني) اطلاعات بیشتر  
10 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
اولین بار به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 2400000 ريال و حداقل 3000000
هر تمدید در طول یک سال به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 240000 ريال و حداقل 300000
  عنوان خدمت: صدور هرگونه مجوز موقت اطلاعات بیشتر  
11 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور هرگونه مجوز موقت به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 72000 ريال و حداقل 90000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه قابليت پرواز صادرات وسايل پرنده اطلاعات بیشتر  
12 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور گواهينامه قابليت پرواز صادرات وسايل پرنده به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 2400000 ريال و حداقل 3000000
  عنوان خدمت: صدور يا اعمال تغییرات در گواهينامه ايستگاه راديويي و يا گواهينامه مکمل راديويي وسايل پرنده اطلاعات بیشتر  
13 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور يا اعمال تغییرات در گواهينامه ايستگاه راديويي و يا گواهينامه مکمل راديويي وسايل پرنده به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 480000ريال و حداقل 600000