صدور گواهينامه هاي تأييد مراکز تعمير و نگهداري و ساير تأييديه ها
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه مراكز تعمير و نگهداري وسايل پرنده (Part 145): اطلاعات بیشتر  
1 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
الف- مرکز بزرگ با بيش از 500 نفر پرسنل 150,000,000 $ 18000
ب- مرکز متوسط با بيش از 10 نفر و تا500 نفر 100,000,000 $ 12000
ج- مرکز کوچک با 10 نفر پرسنل و كمتر 50,000,000 $ 6000
  عنوان خدمت: صدور گواهينامه مراكز تعمير و نگهداري وسايل پرنده (Part F): اطلاعات بیشتر  
2 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
الف- مرکز بزرگ با بيش از 10 نفر پرسنل 50,000,000 $ 6000
ب- مرکز کوچک با 10 نفر پرسنل و كمتر 30,000,000 $ 4000
  عنوان خدمت: صدور مجوز افزايش محدوده اختيارات گواهينامه به ازاي هر Line/Type يا Base/Type يا Engine, APU در (part 145) اطلاعات بیشتر  
3 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
به ازاي هر مورد 25,000,000 $ 3000
صدور مجوز افزايش محدوده اختيارات (Part F):الف 10,000,000 $ 1200
صدور مجوز افزايش محدوده اختيارات (Part F):ب 6,000,000 $ 800
  عنوان خدمت: صدور گواهینامه مركز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی نكته : هزینه ممیزی هر مورد سالیانه برابر هزینه صدور است اطلاعات بیشتر  
4 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
الف- مرکز بزرگ با حداقل 5 نفر پرسنل تمام وقت 120,000,000
ب- مرکز کوچک با حداکثر 4 پرسنل تمام وقت 6,000,000
  عنوان خدمت: صدور تأييديه تعميرات وسايل پرنده، موتور، ارابه فرود و متعلقات براي هر كدام به تفكيك مدل و كارخانه سازنده: اطلاعات بیشتر  
5 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
هواپیمای سنگین- مرکز بزرگ با بیش از 500 نفر پرسنل 75,000,000 $ 9000
هواپیمایی سنگین - مرکز متوسط بابیش از 10 نفر و 500 نفر 25,000,000 $ 6000
هواپیمایی سنگین - مرکز کوچک با 10 نفر پرسنل و کمتر 3,000,000 $ 400
هواپیمایی سبک با مرکز بزرگ با بیش از 10 نفر پرسنل 25,000,000 $ 3000
هواپیمایی سبک با مرکز کوچک با 10 نفر پرسنل و کمتر 15,000,000 $ 2000
  عنوان خدمت: صدور تأييديه انجام بازسازي يا نوسازي وسايل پرنده اطلاعات بیشتر  
6 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور تأييديه انجام بازسازي يا نوسازي وسايل پرنده به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 2,400,000 ريال و حداقل 3,000,000
  عنوان خدمت: "صدور تأييديه كتابچه اوليه ليست تجهيزات قابل تعمير و نگهداري توسط شركتهاي هواپيمايي Capability List به ازاي هر Aircraft ATA Chapter (ATA)Air Transport Association اطلاعات بیشتر  
7 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
سنگين و حداكثر براي 40 ATA 5,000,000
  سبك150 و حداكثر براي 50 ATA 1,500,000
فوق سبك50و حداكثر براي 40 ATA 500,000
  عنوان خدمت: بررسي، اصلاح و تصويب MOM, O/M, MOE و كليه اسنادي كه در ارتباط با ساختار سازماني سيستم تعمير و نگهداري بوده و يا نحوه انجام بازرسي و مميزي داخلي تشريح كرده باشد هر جلد اطلاعات بیشتر  
8 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
مراكز تعميراتي داراي وسايل پرنده سبك 40,000,000
مراكز تعميراتي داراي وسايل پرنده سنگين 80,000,000
  عنوان خدمت: بررسي، تائيد و اعمال اصلاحات در برنامه زمانبندي تعميرات دوره‌اي ( (M.Sو (M/P, CMP) وسايل پرنده و مهرنمودن مدارك و كتب مربوط اطلاعات بیشتر  
9 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
وسايل پرنده سبك 10,000,000
وسايل پرنده سنگين 40,000,000
  عنوان خدمت: تأييد افزايش زمان برنامه تعمير و نگهداري وسايل پرنده از قبيل بدنه، موتور، ارابه فرود، ملخ و موتور كمكي(APU) اطلاعات بیشتر  
10 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
سبک 100,000,000
سنگین 200,000,000
  عنوان خدمت: بررسي جهت تأييد يا تمديد مجوز شركتها، ايستگاه‌هاي تعميراتي و مؤسسات هوانوردي خارجي خارج از كشور اطلاعات بیشتر  
11 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
بررسي جهت تأييد يا تمديد مجوز شركتها، ايستگاه‌هاي تعميراتي و مؤسسات هوانوردي خارجي خارج از كشور معادل ريالي 18,000$
  عنوان خدمت: ميزي يا بازديد از ايستگاههاي پروازي شركتهاي هواپيمايي ايراني در خارج از كشور اطلاعات بیشتر  
12 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
سال اول معادل ريالي 8000$
سال‌های بعد معادل ريالي 5000$
  عنوان خدمت: صدور مجوز فعاليت مجدد(در خصوص گزارش مشكلات مكانيكي وسايل پرنده): اطلاعات بیشتر  
13 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
در مركز تا يك ساعت 3,000,000
هر نفر ساعت بيشتر 1,500,000
خارج از مركز تا يك روز به ازاي هر نفر 10,000,000
مازاد بر آن هر نفر روز 5,000,000
  عنوان خدمت: تأييد صلاحيت تخصصي مسئولين فني، كنترل كيفيت و تضمين مرغوبيت كليه مؤسسات هوانوردي اطلاعات بیشتر  
14 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
سبك 10,000,000
تمدید سبك 5,000,000
سنگین 7,500,000
تمدید سنگين 15,000,000
  عنوان خدمت: صدور المثني يا صدور مجدد هر يك از مجوزها يا گواهينامه‌هاي خدمات فوق اطلاعات بیشتر  
15 دفتر: دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور المثني يا صدور مجدد هر يك از مجوزها يا گواهينامه‌هاي خدمات فوق 30% هزينه صدور اوليه