صدور گواهينامه هاي مراکز آموزش خدمات هوانوردي
  عنوان خدمت: تاييد نظامنامه (TPM) و مميزي از ساختار مراكز آموزشي خدمات هوانوردی، هنرستانهاي هوانوردي و مراكز مجري علمي- كاربردي بمنظور صدور و تمديد گواهينامه تاييد اطلاعات بیشتر  
1 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
تاييد نظامنامه (TPM) و مميزي از ساختار مراكز آموزشي خدمات هوانوردی، هنرستانهاي هوانوردي و مراكز مجري علمي- كاربردي بمنظور صدور و تمديد گواهينامه تاييد 30,000,000
  عنوان خدمت: تاييد هر گونه تغيير در افزايش محدوده فعاليت مراكز آموزشي و تاييد دوره‌هاي تك پودماني اطلاعات بیشتر  
2 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
تاييد هر گونه تغيير در افزايش محدوده فعاليت مراكز آموزشي و تاييد دوره‌هاي تك پودماني 8,000,000
  عنوان خدمت: تاييد صلاحيت و مجوز فعاليت مدرسين آموزشگاههاي هوانوردي- هر مدرس اطلاعات بیشتر  
3 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
تاييد صلاحيت و مجوز فعاليت مدرسين آموزشگاههاي هوانوردي- هر مدرس 1,000,000
  عنوان خدمت: تاييد گواهينامه‌هاي پايان دوره صادره از طرف مراكز آموزش خدمات هوانوردي- هر گواهينامه اطلاعات بیشتر  
4 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
تاييد گواهينامه‌هاي پايان دوره صادره از طرف مراكز آموزش خدمات هوانوردي- هر گواهينامه 100,000
  عنوان خدمت: تاييد طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي در صنعت هوانوردي كشور اطلاعات بیشتر  
5 دفتر: دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
تاييد طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي در صنعت هوانوردي كشور مطالعات طرح 2٪