صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها
  عنوان خدمت: انجام آزمايشات پروازي از دستگاههاي كمك ناوبري و راداري به ازاي هر ساعت پرواز از زمان روشن شدن هواپيما از مبدأ مأموريت تا زمان خاموش کردن موتور اطلاعات بیشتر  
1 دفتر: دفتر عمليات پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
انجام آزمايشات پروازي از دستگاههاي كمك ناوبري و راداري به ازاي هر ساعت پرواز از زمان روشن شدن هواپيما از مبدأ مأموريت تا زمان خاموش کردن موتور معادل ریالی 3950 دلار امریکا
  عنوان خدمت: تعیین وضعيت عملياتي دستگاه‌هاي كمك ناوبري فرودگاه‌هاي كشور اطلاعات بیشتر  
2 دفتر: دفتر عمليات پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
تعیین وضعيت عملياتي دستگاه‌هاي كمك ناوبري فرودگاه‌هاي كشور هر دستگاه 5000،000
  عنوان خدمت: صدور مجوز فعاليت پروازي براي افزايش يا كاهش هواپيما با ثبت خارجي از AOC شركت اطلاعات بیشتر  
3 دفتر: دفتر عمليات پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
تملیکی به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 1،200،000 ريال و حداقل 200
اجاره به شرط تمليك (به ازاي هر 6 ماه فعاليت) به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 240،000 ريال و حداقل 200
  عنوان خدمت: بررسي و اعلام نظر درخصوص توانمندي‌هاي عملياتي(Performance) هواپيماهاي پيشنهادي مؤسسات و شركتهاي هواپيمائي شامل انجام بررسي‌هاي موضوعي، Manual و Route Analysis اطلاعات بیشتر  
4 دفتر: دفتر عمليات پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
هواپيما تا وزن 5700 كيلوگرم 15,000,000
هواپيما از وزن 5700 كيلوگرم به بالا 75,000,000
  عنوان خدمت: صدور AWOC شرکت هواپیمایی خدمات عمومی آموزشی، شخصی، سمپاش، نقشه‌بردار، باربری و... اطلاعات بیشتر  
5 دفتر: دفتر عمليات پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور AWOC شرکت هواپیمایی خدمات عمومی آموزشی، شخصی، سمپاش، نقشه‌بردار، باربری و... 20,000
  عنوان خدمت: صدور AWOC شرکت هواپیمایی مراکز آموزشی خلبانی اطلاعات بیشتر  
6 دفتر: دفتر عمليات پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور AWOC شرکت هواپیمایی مراکز آموزشی خلبانی 150,000
  عنوان خدمت: صدور AOC شرکت هواپیمایی اطلاعات بیشتر  
7 دفتر: دفتر عمليات پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
مسافری تا دو نوع و باری بیش از دو نوع هواپیما 250,000,000
مسافری بیش از دو نوع هواپیما 300,000,000
هواپیمای باری تا دو نوع هواپیما 200,000,000
  عنوان خدمت: صدور AWOC,AOC شرکت هلیکوپتری اطلاعات بیشتر  
8 دفتر: دفتر عمليات پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
باری تا دو نوع هلیکوپتر 200,000,000
مسافری تا دو نوع و باری بیش از دو نوع هلیکوپتر 250,000,000
مسافری بیش از دو نوع هلیکوپتری 300,000,000
  عنوان خدمت: هر گونه تغییر در افزایش و کاهش محدوده عملیات و فعالیت شرکت هواپیمایی و هلیکوپتری اطلاعات بیشتر  
9 دفتر: دفتر عمليات پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
حمل کالای خطرناک موردی 10,000,000
حمل کالای خطرناک سالانه 30,000,000
تغییر در ساختار سازمانی 10,000,000
تغییر در شهر و مراکز عملیاتی 50,000,000
تغییر در امکانات و تجهیزات هواپیما و هلیکوپتر در نوع عملیات پروازی 50,000,000
تغییر نوع عملیات و فعالیت پرواز منطقه ای و خارجی 50,000,000
  عنوان خدمت: بررسي و اعلام نظر درخصوص توانمندي‌هاي عملياتي(Performance) هلیکوپتر باری و مسافری و خدمات پیشنهادی اطلاعات بیشتر  
10 دفتر: دفتر عمليات پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
تا صفحه 50 20,000,000
51 تا 100 30,000,000
101 تا 150 40,000,000
151 تا 200 50,000,000
201 تا 250 60,000,000
251 تا 300 70,000,000
301 تا 350 80,000,000
351 تا 400 90,000,000
401 تا 450 100,000,000
  عنوان خدمت: تأييد دستورالعمل‌ها و کلیه کتب مربوطه به عملیات شرکت از قبيل Revision بالاي 50% بر OM يا MEL/CDL, OM(A, B, C, D), DSPM, CCM, ERP, GHM, FCOM, SOP,… حسب مورد، كه براي اولين بار، بدون نياز به فرآيندهاي پيچيده در بررسي نقشه‌ها، نمودارها و ... ارائه شده است. اطلاعات بیشتر  
11 دفتر: دفتر عمليات پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
تا صفحه 50 20,000,000
51 تا 100 30,000,000
101 تا 150 40,000,000
151 تا 200 50,000,000
201 تا 250 60,000,000
251 تا 300 70,000,000
301 تا 350 80,000,000
351 تا 400 90,000,000
401 تا 450 100,000,000
451 تا 500 110,000,000
501 تا 600 120,000,000
601 تا 700 130,000,000
701 تا 800 140,000,000
801 تا 900 150,000,000
901 تا 1000 160,000,000
1001 تا 1100 170,000,000
1101 تا 1200 180,000,000
1201 تا 1300 190,000,000
1301 تا 1400 200,000,000
  عنوان خدمت: بررسي و اعلام نظر درخصوص اصلاحات و تغیيرات مربوط به کتب و مراجع رديف قبل يا هر برگ Revision اطلاعات بیشتر  
12 دفتر: دفتر عمليات پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
بررسي و اعلام نظر درخصوص اصلاحات و تغیيرات مربوط به کتب و مراجع رديف قبل يا هر برگ Revision از 400،000 تا 1،000،000
  عنوان خدمت: تأييد معاون و مديران عمليات پرواز شركت‌هاي هواپيمايي و فرودگاه‌ها اطلاعات بیشتر  
13 دفتر: دفتر عمليات پرواز
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
تأييد معاون و مديران عمليات پرواز شركت‌هاي هواپيمايي و فرودگاه‌ها 5,000,000