صدور و تمديد مجوزهاي تأسيس و بهره برداري امور هوانوردي
  عنوان خدمت: صدور مجوز پروازهاي بين المللي اطلاعات بیشتر  
1 دفتر: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور مجوز پروازهاي بين المللي معادل ريالي 30 دلار آمريکا به ازاي هر پرواز
  عنوان خدمت: بهاي كتاب اطلاعات هوانوردي (A.I.P) اطلاعات بیشتر  
2 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
بهاي كتاب اطلاعات هوانوردي (A.I.P) - 250 دلار امريكا
  عنوان خدمت: حق اشتراك ساليانه اصلاحيه‌هاي بعدي كتاب (A.I.P) اطلاعات بیشتر  
3 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
حق اشتراك ساليانه اصلاحيه‌هاي بعدي كتاب (A.I.P) معادل ريالي 60 دلار امريكا
  عنوان خدمت: تأسيس نمايندگي كل شركتهاي هواپيمايي خارجي(GSA) اطلاعات بیشتر  
4 دفتر: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
تاسيس 150,000,000
تمديد 20,000,000
معادل ريالي 2% فروش بليط در مدت فعاليت معادل ريالي 2% فروش بليط در مدت فعاليت
  عنوان خدمت: اعطاي حق بهره‌برداري هوايي مازاد به شركت‌هاي حمل و نقل هوايي خارجي اطلاعات بیشتر  
5 دفتر: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
اعطاي حق بهره‌برداري هوايي مازاد به شركت‌هاي حمل و نقل هوايي خارجي از هر مسافر ورودي و خروجي به وسيله پروازهاي خارجي مازاد بر سقف موافقتنامه‌هاي حمل و نقل هوايي دو جانبه معادل ریالی 25 دلار آمریکا
  عنوان خدمت: صدور مجوز تأسيس دفاتر خدمات مسافرت هوايي، بار و فورواردري اطلاعات بیشتر  
6 دفتر: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
موافقت اصولي 20,000,000
تمديد موافقت اصولي 10,000,000
صدور پروانه بهره برداري 6,000,000
تمديد پروانه بهره برداري 4,000,000
مجوز تغيير مكان 2,000,000
  عنوان خدمت: صدور مجوز آموزشگاههاي خلباني(سبك) اطلاعات بیشتر  
7 دفتر: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
موافقت اصولي 12,000,000
تمديد موافقت اصولي 6,000,000
صدور پروانه بهره برداري 3,600,000
تمديد پروانه بهره برداري 2,400,000
  عنوان خدمت: صدور مجوز بهره‌برداري تأسيس آموزشگاههاي تخصصي هواپيمايي اطلاعات بیشتر  
8 دفتر: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
موافقت اصولي 4,000,000
تمديد موافقت اصولي 2,000,000
صدور پروانه بهره برداري 1,200,000
تمديد پروانه بهره برداري 800,000
  عنوان خدمت: صدور مجوز بهره‌برداري موسسات خدمات مشاوره هوايي اطلاعات بیشتر  
9 دفتر: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
موافقت اصولي 20,000,000
تمديد موافقت اصولي 10,000,000
صدور پروانه بهره برداري 6,000,000
تمديد پروانه بهره برداري 4,000,000
  عنوان خدمت: صدور مجوز شركت‌هاي فني،‌ مهندسي و تعمير و نگهداري وسايل پرنده اطلاعات بیشتر  
10 دفتر: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
موافقت اصولی هواپيما و يا بالگرد سنگين 120,000,000
تمدید موافقت اصولی هواپيما و يا بالگرد سنگين 60,000,000
تمدید مجوز تاسیس هواپيما و يا بالگرد سنگين 12,000,000
موافقت اصولی هواپيما و يا بالگرد سبك 80,000,000
تمدید موافقت اصولی هواپيما و يا بالگرد سبك 40,000,000
تمدید مجوز تاسیس هواپيما و يا بالگرد سبك 8,000,000
موافقت اصولی موتور هواپيما و يا بالگرد 60,000,000
تمدید موافقت اصولی موتور هواپيما و يا بالگرد 30,000,000
تمدید مجوز تاسیس موتور هواپيما و يا بالگرد 6,000,000
موافقت اصولی ملخ هواپيما و يا بالگرد 40,000,000
تمدید موافقت اصولی ملخ هواپيما و يا بالگرد 20,000,000
تمدید مجوز تاسیس ملخ هواپيما و يا بالگرد 4,000,000
موافقت اصولی توليد قطعات، تجهيزات و مواد مصرفي هواپيما و يا بالگرد 30,000,000
تمدید موافقت اصولی توليد قطعات، تجهيزات و مواد مصرفي هواپيما و يا بالگرد 15,000,000
تمدید مجوز تاسیس توليد قطعات، تجهيزات و مواد مصرفي هواپيما و يا بالگرد 3,000,000
موافقت اصولی توليد شبيه‌ساز هواپيما و يا بالگرد 60,000,000
تمدید موافقت اصولی توليد شبيه‌ساز هواپيما و يا بالگرد 30,000,000
تمدید مجوز تاسیس توليد شبيه‌ساز هواپيما و يا بالگرد 6,000,000
موافقت اصولی توليد تجهيزات زميني فرودگاهي 30,000,000
تمدید موافقت اصولی توليد تجهيزات زميني فرودگاهي 15,000,000
تاسیس مجوز تاسیس توليد تجهيزات زميني فرودگاهي 3,000,000