پذيرش سيستم مديريت ايمني
  عنوان خدمت: پذيرش نظامنامه سيستم مديريت ايمني(SMSM) شركتهاي هواپيمايي، هليكوپتري، فرودگاهها، مركز كنترل فضاي كشور، مراكز طراحي و ساخت وسايل پرنده، مراكز تعمير و نگهداري، ارائه دهندگان خدمات فرودگاهي و خدمات پشتيباني زميني فرودگاهي (هندلينگ) و مراكز آموزش خلباني و ساير مراكز آموزشي حسب مورد اطلاعات بیشتر  
1 دفتر: دفتر ايمني
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
پذيرش نظامنامه سيستم مديريت ايمني(SMSM) شركتهاي هواپيمايي، هليكوپتري، فرودگاهها، مركز كنترل فضاي كشور، مراكز طراحي و ساخت وسايل پرنده، مراكز تعمير و نگهداري، ارائه دهندگان خدمات فرودگاهي و خدمات پشتيباني زميني فرودگاهي (هندلينگ) و مراكز آموزش خلباني و ساير مراكز آموزشي حسب مورد 10,000,000
  عنوان خدمت: پذيرش استقرار سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز تعمير و نگهداري به منظور صدور يا تمديد تأييديه Part-145 اطلاعات بیشتر  
2 دفتر: دفتر ايمني
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
پذيرش استقرار سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز تعمير و نگهداري به منظور صدور يا تمديد تأييديه Part-145 20,000,000
  عنوان خدمت: پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز تعمير و نگهداري به منظور صدور يا تمديد تأييديه CAMO اطلاعات بیشتر  
3 دفتر: دفتر ايمني
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز تعمير و نگهداري به منظور صدور يا تمديد تأييديه CAMO 20,000,000
  عنوان خدمت: پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) مركز كنترل فضاي كشور اطلاعات بیشتر  
4 دفتر: دفتر ايمني
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) مركز كنترل فضاي كشور 50,000,000
  عنوان خدمت: پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) فرودگاهها به منظور صدور يا تمديد گواهينامه فرودگاهي اطلاعات بیشتر  
5 دفتر: دفتر ايمني
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) فرودگاهها به منظور صدور يا تمديد گواهينامه فرودگاهي 50,000,000
  عنوان خدمت: پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز طراحي و ساخت به منظور صدور يا تمديد گواهينامه تأييد سازمان طراحي (DOA) و گواهينامه تأييد سازمان توليد (POA) اطلاعات بیشتر  
6 دفتر: دفتر ايمني
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز طراحي و ساخت به منظور صدور يا تمديد گواهينامه تأييد سازمان طراحي (DOA) و گواهينامه تأييد سازمان توليد (POA) 20,000,000
  عنوان خدمت: پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) شركتهاي ارائه دهنده خدمات فرودگاهي و هندلينگ به منظور صدور يا تمديد مجوز بهره‌برداري اطلاعات بیشتر  
7 دفتر: دفتر ايمني
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) شركتهاي ارائه دهنده خدمات فرودگاهي و هندلينگ به منظور صدور يا تمديد مجوز بهره‌برداري 20,000,000
  عنوان خدمت: پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز آموزش خلباني به منظور صدور يا تمديد مجوز بهره‌برداري اطلاعات بیشتر  
8 دفتر: دفتر ايمني
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز آموزش خلباني به منظور صدور يا تمديد مجوز بهره‌برداري 15,000,000