میز خدمت الکترونیک میز خدمت الکترونیک

شهروندان گرامی

به آگاهی می رساند سازمان هواپیمایی کشوری لیست خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه نموده است. با این وجود در خصوص خدماتی که به صورت دستی ارائه می شوند بر اساس دستورالعمل شماره 1538588 مورخ 96/09/07 هیأت محترم دولت، به منظور ارائه بهتر خدمات میز خدمتی در ورودی سازمان هواپیمایی کشوری تعبیه گردیده است تا خدمت گیرندگان محترم جهت خدمات غیرالکترونیک از آن طریق اقدام نمایند.