گزارش تصویری گزارش تصویری

بازگشت
دومين جلسه معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري با معاونان فني و عملياتي شركت هاي هواپيمايي
۱۳۹۵/۰۲/۰۴

دومين جلسه معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري با معاونان فني و عملياتي شركت هاي هواپيمايي
دومين جلسه معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري با معاونان فني و عملياتي شركت هاي هواپيمايي
دومين جلسه معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري با معاونان فني و عملياتي شركت هاي هواپيمايي
دومين جلسه معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري با معاونان فني و عملياتي شركت هاي هواپيمايي
دومين جلسه معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري با معاونان فني و عملياتي شركت هاي هواپيمايي
تعداد بازدید:۲۲۶۲