بازگشت

آشنایی و ارتباط با مدیران سازمان

مراد اسماعيلي
مديرکل دفتر امور حقوقي و بين الملل
سوابق تحصيلي
 • ديپلم رياضي فيزيك ( 1358)
 • فوق ديپلم مراقبت پرواز ( 1366)
 • ليسانس مهندسي هوانوردي ( مراقبت پرواز) ( 1374)
 • فوق ليسانس حقوق بين الملل ( 1389)
سوابق کاري
 • كارشناس مراقبت پرواز فرودگاه يزد (1370-1367)
 • كارشناس مراقبت پرواز فرودگاه بين المللي مهرآباد (1373-1371)
 • دريافت رتبه هاي خدمات عملكردي ارشد ، خبره و عالي
سوابق مديريتي
 • رئيس اداره مراقبت پرواز فرودگاه مشهد ( 1374)
 • سرپرست فرودگاه بجنورد (1375)
 • معاون فني و عملياتي فرودگاههاي استان خراسان ( 1378-1375)
 • معاون اداره كل حقوقي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري (1387-1379)
 • معاون اداره كل نظارت بر عمليات هوانوردي (1389-1388 )
 • مدير كل نظارت بر فرودگاهها ، شركت ها و موسسات هوانوردي(1393-1390)
 • مديركل حقوقي و اموربين الملل سازمان ( - 1393 )