بازگشت

آشنایی و ارتباط با مدیران سازمان

علی اصغر باریکانی
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
سوابق کاري
  • معاون اداره کل فرودگاه مهرآباد.
    مدیرکل دفتر استانداردهاي شرکت فرودگاه های کشور