بازگشت

آشنایی و ارتباط با مدیران سازمان

علي عابدزاده
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري