بازگشت

آشنایی و ارتباط با مدیران سازمان

سيدمحمد هاشمي
مديرکل دفتر فن آوري اطلاعات و بررسيهاي آماري