بازگشت

آشنایی و ارتباط با مدیران سازمان

رضا جعفرزاده
مشاور رسانه اي رييس سازمان و مدير روابط عمومي