بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر مهندسي صلاحيت پرواز
Airworthiness Department
شرح وظایف
 •  بررسي، اصلاح يا تهيه پيش نويس قوانين و مقررات مرتبط با صلاحيت پرواز
 • تهيه و بروز نگهداشتن روش هاي اجرايي دفتر
 • تطبيق مقررات مرتبط با صلاحيت پرواز با الزامات ايكائو و در صورت لزوم اعلام اختلاف عملكرد.
 • بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي:
 • ثبت وسيله پرنده C of R
 • قابلیت پرواز C of A
 • مرور صلاحیت پروازی ARC
 • آلودگی صوتی Noise Certificate
 • ايستگاه رادیویی RSL
 • مجوز پرواز P to F
 • Non-Registration یا Deregistration
 • مجوزهاي خاص شامل: RVSM, EDTO, EFB PBN,
 • بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي:
 • نگهداري MOAC
 • تداوم صلاحیت پروازی CAMO
 • بررسی و تایید نظامنامه هاي:
 • MOE, MOM, CAME
 • بررسی و تأیید برنامه تعمیر و نگهداری (MP)
 • بررسي و صدور تاييديه ليست حداقل تجهيزات MEL
 • ثبت وسایل پرنده غیر نظامی (Civil) در کشور شامل: (درج در دفتر ثبت، نگهداری مدارک ثبت وسایل پرنده، صدور نامه تاییدیه ثبت و تابعیت)
 • خروج از ثبت وسایل پرنده
 • همکاری با دفتر عملیات جهت صدر و تمدید Specific Approval
 • انجام فعالیتهای مرتبط با ACAM
 • ارزیابی و تایید برنامه وزن و بالانس
 • همکاری با بخش AED در خصوص ارزیابی تاییدیه نصب تجهیزات و قطعات
 • صدور روش و راهنما در ارتباط با تعمیرات وسایل پرنده و قطعات در ارتباط با قوانین و مقررات هوانوردی در ارتباط با صلاحیت پرواز و ایمنی
 • اخذ تصمیمات مناسب در ارتباط با اطلاعات تداوم صلاحیت پروازی الزامی (MCAI) صادر شده توسط کشور طراح یا کشور ثبت کننده
 • شرکت در فعالیتهای TCB
 • شرکت در فعالیتهای MRB
 • حصول اطمينان از موجود بودن برنامه یکپارچگی سازه ای برای هر هواپیما
 • حل و فصل مشکلات مرتبط با تداوم صلاحیت پروازی، اصلاحیه به مقررات در صورت لزوم و استقرار خط مشی و روشهای اجرایی مورد نیاز در ارتباط با صلاحیت پرواز
 • بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي:
 • نوع TC
 • نوع محدود شده RTC
 • نوع تکمیلی STC
 • تغييرات
 • طراحي تعميرات
 • قابليت پرواز صادراتي  Export C of A
 • دستور استاندارد فني TSO
 • صدور مجوز پرواز P to F 
 • اولیه آلودگی صوتی
 • اولیه قابليت پرواز
 • اعتبار بخشي نوع
 • نگهداري اطلاعات مرتبط و نظارت بر صلاحيت پرواز آنها (شامل طراحي و توليد خارجي ثبت شده در ايران)
 • بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي:
 • تشکیلات طراحی DOA
 •  تشکیلات تولید POA
 • نامه توليد
 • بررسی و تایید نظامنامه هاي:
 • POE, DOH
 • بررسی و تأیید اطلاعات مناسب بودن عملياتي OSD
 • تحلیل کارایی آیرودینامیکی، کیفیت پرواز و عملکرد سیستم های وسایل پرنده حین فرآیند گواهی دهی جهت تطابق با استانداردهای صلاحیت پروازی کاربردی
 • پایش کارایی آیرودینامیکی، یکپارچگی سازه ای و عملکرد سیستم های وسایل پرنده در سرویس و بررسی خطاها و رخدادها جهت بهبود و اقدام اصلاحی مناسب
 • ارزیابی تاثیر تغییرات مهندسی بر روی آیرودینامیک، دینامیک پرواز، کارایی، کنترل و پایداری وسایل پرنده
 • پايش و بررسي سرويس بولتن(SB) هاي سازنده هاي خارجي و داخلي  (جهت مشخص نمودن اثرات احتمالي آنها بر روي تداوم صلاحيت پروازي محصولات هوايي به منظور پرهيز از مشكلات خدمات هوايي و يا تصحيح آنها).
 • دريافت، بازنگري و اقدام مناسب روي پايش وكنترل اطلاعات تداوم صلاحيت پروازي اجباري(MCAI)
 • شركت نمودن در فعالیت های کمیته باز نگری تعمیر و نگهداری MRB
 • پایش فعالیتهای مهندسی سازندگان برای طراحی و تست موتورهای وسایل پرنده، ملخ ها، تجهیزات و آلات دقیق جهت تطابق با نیازمندی های صلاحیت پروازی و مشخصات ساخت مرتبط
 • ارزیابی پیشنهادات (جهت تعمیرات اصلی بر روی وسایل پرنده، قطعات، موتور و ملخ)
 • ارزیابی تجهیزات و مواد استفاده شده در ساخت وسایل پرنده و اصلاحات انجام گرفته جهت اطمینان از تطابق با مشخصات صلاحیت پروازی
 • همکاری با بخش AID در خصوص MCAI صادره توسط طراحان و سازندگان داخلی و خارجی
 • همکاری با بخش AID در خصوص مشکلات مهم یافت شده در محصولات هوانوردی و قطعات در سرویس و تعیین اقدام اصلاحی
 • داشتن ارتباط با سازمان های هواپیمایی کشوری خارجی جهت همکاری در نظارت و مراقبت بر تامین کنندگان
 • داشتن ارتباط موثر و مداوم با سازندگان جهت ارزیابی و ارائه راهکار در خصوص هرگونه تغییر در سیستم تولید که تاثیرگذار بر بازرسی، تطابق و صلاحیت پروازی محصول می باشد.
 • صدور امريه هاي پروازي (AD) (و انتشار اطلاعات مربوطه به تمامي شركت هاي هوايي و مقامات هواپيماي كشوري واقع در كشورهايي كه محصولات هوافضايي مشابه و يا تاثير پذير تحت ثبت خودشان دارند
 • شناسایی خطرات ایمنی حمل و نقل هوایی (ناشی از فعالیت های مراكز، ارزیابی و مدیریت خطرات مرتبط با آن، از جمله اقدامات در جهت کاهش خطرات و تأیید اثربخشي آنها
 • نگهداري سوابق مورد نياز از جمله: فرم هاي درخواست، يافته ها، گواهينامه ها، مجوزها، نظامنامه ها، اعمال محدوديت يا تعليق يا ابطال گواهينامه ها،
 • مديريت برنامه ريزي آموزشي
 • اعطاي اختيارات به پرسنل دفتر؛
 • تهيه برنامه و تعیین تیم های نظارت (مميزي، بازرسي، بازرسي رمپ، ...) و انجام آن
 • اطمینان از اجرای موثر اقدامات اصلاحی در قبال يافته
 • بررسی Occurrence Reporting
 • تهیه آمار
 • پيگيري گزارشات داوطلبانه مربوطه
 • در صورت لزوم همکاری در بررسی سوانح هوایی
 • بررسي پيشنهادات Safety Recommendation هاي ارائه شده توسط نهاد بررسي سوانح و در صورت لزوم اجراي آن

آدرس: فرودگاه مهرآباد-سازمان هواپيمايي کشوري-معاونت استاندارد پرواز

پست الكترونيك: airworthiness@cao.ir

اطلاعات مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.