بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
Aeronautical operations Supervisory Department
شرح وظایف
 • مطالعه و بررسي پيشنهادهاي ارايه شده از سوي سازمان بين‌المللي هواپيمايي کشوري با هماهنگي ساير واحد هاي ذيربط و تهيه پاسخ لازم براي ارسال به سازمان ايکائو.
 • بررسي استانداردها و توصيه‌هاي ايکائو و اعلام موافقت يا اختلاف عملکرد به سازمان ايکائو با همکاري ساير واحدها.
 • شرکت در کميته‌ها و سمينارهاي تخصصي ايکائو به منظور بررسي مقررات هوايي و اعلام نظر سازمان با همکاري ساير واحدها.
 • تهيه و تنظيم و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي اجرايي حقوقي مربوط به استانداردها و توصيه‌هاي ايکائو و پيگيري مراحل مربوطه به منظور به تصويب رساندن آن در مراجع ذيربط.
 • طرح پیشنهادات سازمان در زمینه اصلاح مقررات ایکائو و یا طرح موارد جدید اصلاحی و پیگیری آن از طریق نماینده سازمان.
 • مطالعه و بررسي مقررات هواشناسي و ايجاد زمينه‌هاي اجرايي لازم و ايجاد هماهنگي با سازمان هواشناسي کشور.(ضميمه 3 ايکائو)
 • نظارت بر اجراي مقررات كنترل ترافيك هوايي در فضاي كشور و حوزه هاي عملياتي فرودگاه ها.(ضميمه شماره 11)
 • تنظيم و تدوين مقررات مربوط به اجازه كليه پروازها ( بازرگاني ، نظامي ، شخصي و فوق سبك) و نظارت بر اجراي آنها
 • تدوين دستور العمل هاي هماهنگي با وزارت امور خارجه و سازمان هاي نظامي و غير نظامي در خصوص اجازه پروازها .
 • هماهنگي با كشورها براي مذاکره انعقاد و اصلاح موافقت نامه هاي مراكز كنترل پروازي با همكاري دفترامور حقوقي و امور بين الملل.
 • تهيه وتدوين مقررات بر ترافيك هوايي (ATM) و سيستم هاي ارتباطي و ناوبري و نظارتي و سياستگذاري ها و برنامه ريزي هاي اجرايي همگام با توسعه و پيشرفت اين امر بر اساس مصوبات ايكائو .(ضميمه شماره 10 و 11 ايکائو)
 • همکاري وهماهنگي و امور هوانوردي بين سازمان هاي نظامي و غير نظامي.
 • برگزاري جلسات و اداره كميته دائمي امور فضاي كشور .
 • تهيه و تنظيم طرح هاي پروازي نقشه ها و نشريات هوانوردي انتشار آنها .(ضميمه شماره 15 ايکائو)
 • سياستگذاري و ساماندهي فضاي كشور براي طراحي و توسعه و برقراري مسير هاي هوايي مستقيم و تعديل مناطق خطر، احتياط ، محدوده و ممنوعه.
 • نظارت بر ارائه خدمات ناوبري هوائي در كشور
 • نظارت بر عمليات فرودگاهي در كشور
 • تائيد اسناد و نظامنامه هاي عمليات ارائه دهندگان خدمات ناوبري هوائي و فرودگاهي
 • برنامه ريزي و پيگيري اجراي اقدامات مربوط به استقرار روشهاي نوين ناوبري هوائي CNS/ATM در كشور
 • تهيه بخشنامه هاي ايمني در حوزه هاي تحت نظارت
 •  برنامه ريزي در خصوص برقراری سيستم هاي برق اضطراري و روشنايي باند ها و نظارت بر نصب و بهره برداري صحيح از سيستم ها و تجهيزات مربوط(ضميمه 14 ايکائو)
 • صدور مجوز تخصيص فرکانس مخابراتي دستگاه هاي ارتباطي و ناوبري بر شرکت هاي هوايي.
 • تعيين و تدوين ضوابط مربوط به انتصاب مديران فرودگاه ها و معاونين عملياتي ايشان و نظارت بر حسن اجراي آن.
 • سياست گذاري و تهيه دستور العمل ها و ضوابط مربوط به تجهيزات و دستگاه هاي كمك ناوبري و ارتباطي مخابراتي فرودگاهي كشور و نظارت بر اجراي مطلوب سياست هاي ابلاغي سازمان در اين خصوص .
 • تائيد نظامنامه موسسات و شرکت هاي فرودگاهي و هوانوردي
 • بررسي پيشنهادهاي ايكائو در خصوص انكس 14 و اعلام نظر نسبت به قبولي و يا هرگونه اختلاف عملكرد و همكاري وهماهنگي در خصوص مميزي هاي مربوطه.
 • بررسي پيشنهادهاي احداث فرودگاه ها جهت بهره برداري هواپيماهاي سبك و يا هليكوپتر و طرح موضوع در كميته هاي دائمي اداره امور فضاي كشور و اقدام لازم بر اساس مصوبات كميته هاي مذكور.
 • تدوين دستورالعمل هماهنگي فرودگاههاي مشترك و نحوه بهره برداري از آنها و نظارت بر اجراي دستور العمل هاي مذكور.
 • ساماندهي و برنامه ريزي در خصوص چگونگي بهره برداري از فرودگاه ها توسط پروازهاي نظامي ( ناوبري ، آموزشي ، مأموريت هاي ويژه).
 • تائيد صلاحیت مديران فرودگاهي و معاون عملياتي فرودگاه ها.
 • نظارت بر تهيه و تدوين طرح جامع فرودگاه هاي كشور و پيگيري و نظارت جهت اجراي آن . (انكس14)
 • تعيين ضوابط و مقررات احداث فرودگاه ها و بررسي طرح هاي توسعه فرودگاهي و اعلام نظر در اين خصوص(انكس14)
 • نظارت بر اجراي مقررات در حوزه فني و عملياتي و عوامل ميدان پروازي فرودگاهي . (انكس14)
 • كنترل موانع در سطوح پروازي فرودگاه ها . (انكس14)
 • صدور يا تمديد مجوز ارائه سرويس AIS براي متقاضيان براساس دستورالعمل و آئين نامه مصوب
 • تهيه و تدوين دستورالعمل و آئين نامه صدور يا تمديد مجوز ارائه سرويس AIS
 • بررسي و تصويب دستورالعمل و مقررات (AIS MANUAL) ارائه سرويس اطلاعات هوانوردي
 • بررسي شرايط احراز پست پرسنل ارائه سرويس ( Tob specification) AIS
 • تطابق دستورالعمل هاي سرويس AIS با مقررات ملي و بين المللي (ANNX 4,ANNX 15)
 • تهيه و تدوين برنامه هاي نظارت و بازرسي دوره اي و غير مترقبه از ارائه کننده سرويس AIS و تهيه چک ليست هاي مربوطه
 • انجام بازرسي و نظارت دوره اي و غير مترقبه از ارائه کننده سرويس AIS
 • پي گيري اشکالات مشاهده شده درطول بازرسي هاي فوق تا کاهش يا رفع اشکالات
 • بررسي و تأييد و تصويب طرح هاي اضطراري فرودگاه ها و پيش بيني دستور العمل هاي اضطراري به هنگام رويدادها .
 • همكاري با واحدهاي ذيربط از جمله گروه تجسس و نجات و مراجع امنيتي و انتظامي در مواقع بروز حوادث و سوانح هواپيمايي.
 • تنظيم و تدوين مقررات تجسس و نجات و حوادث غير مترقه و همكاري با تجسس و نجات دريايي و انعقاد توافقتنامه
 • نظارت بر ارائه سرويس هاي تجسس و نجات به هواپيماهاي سانحه ديده ، مفقود شده يا درحال اضطرار طبق مقررات بين المللي.
 • صدور، تمديد، تعليق، ابطال و محدود كردن گواهينامه مرکز وارسی پرواز
 • بررسی و تایید نظامنامه عملیات وارسی پروازی
 •  تهيه وصدور اطلاعيه هاي هوانوردي.
 • انجام ساير امور محوله.

آدرس: سازمان هواپيمايي کشوري، دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

اطلاعات مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.