بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
Airports, Airlines & Aeronautical Institutes SupervisoryDepartment
شرح وظایف
 • برنامه ريزي و نظارت بر انجام پروازهاي بين المللي منظم و غير منظم شرکتهاي حمل و نقل هوائي
 • بررسي و اعلام نظر درمورد بهاي خدمات فرودگاهي و تسهيلات مسير فرودگاه ها.
 • نظارت بر نرخ هاي حمل و نقل هوائي بين المللي و داخلي و تهيه گزارش هاي لازم .
 • بررسي تقاضاهاي تاسيس شرکت هاي حمل و نقل هوايي و ساير مؤسسات هواپيمايي(به استثناي مرکز آموزش هواپيمايي) از جمله شرکت خدمات فرودگاهي و صدور پروانه بهره برداري .
 • نظارت برارائه تسهيلات و خدمات فرودگاهي به مسافرين و حمايت از استفاده کنندگان خدمات حمل ونقل .
 • بررسي و نظارت بر نحوه ارائه خدمات حمل و نقل هوايي بين المللي و داخلي (مسافر- بار – مرسولات پستي) و فعاليتهاي ساير موسسات هواپيمايي.
 • نظارت بر اجراي برنامه هاي پروازي شرکتهاي حمل و نقل هوايي به منظور جلوگيري از بروز تاخير، ابطال پروازها و تغييرات غير موجه در فرودگاههاي مبداء و مقصد.
 • اجازه نامه پرواز ها براي عبور از فضاي هوايي يا نشست و برخاست در فرودگاه ها.
 • تجزيه و تحليل و ارزيابي و ارائه گزارش فعاليتهاي حمل و نقل هوايي از جمله شرکتهاي حمل و نقل هوايي وعملکرد پروازي و مسافري شرکتهاي حمل و نقل هوايي داخلي و خارجي و ساير موسسات هواپيمايي.
 • تنظيم و تدوين مقررات و دستورالعملها براي فعاليتهاي هواپيمايي از جمله شرکتهاي حمل و نقل  هوايي داخلي و خارجي و ساير مؤسسات هواپيمايي.
 • رسيدگي به شکايات واصله از شركتها ، موسسات هوانوردي و دفاتر خدمات مسافرت هوايي
 • رسيدگي به درخواست ويزا و حق کار شرکتهاي خارجي در كشور
 • رسيدگي به کنترل فروش بليط و خروج مسافرين شرکتهاي خارجي و کنترل اوراق ارزي آنها.
 • انجام امور دبيرخانه اي کميته تسهيلات و استاندارد و ارزيابي امور فرودگاهي.
 • مطالعه و بررسي مقررات بين المللي مربوط به تسهيلات و ايجاد زمينه هاي اجرائي لازم.
 •  بررسي و صدور مجوز حمل کالاهاي خطر ناک از طريق هوايي و انجام هماهنگي با ساير دفاتر و مبادي ذيربط.
 • ارائه آمار و اطلاعات واحد به دفتر مطالعات وفن آوري اطلاعات وساير واحدهاي سازمان در صورت ضرورت.
 • استقرار بازرسان سازمان در فرودگاه ها براي نظارت بر كليه امور فرودگاهي و اطلاع رساني به موقع به مسئولين ذيربط سازمان در صورت لزوم .
 • تعيين ضوابط و مقررات طبقه بندي فرودگاه ها( داخلي و بين المللي و مرز هوايي .)
 • بررسي ، مطالعه و ارائه راهكارهاي پيشنهادي جهت كار آمدي اقتصاد حمل و نقل هوايي و تنظيم بازار و در نهايت تصويب و تعيين تعرفه هاي مربوطه از طريق شورايعالي هواپيمايي كشوري.
 • نظارت و هماهنگي در خصوص ترخيص كالاهاي مصرفي و لوازم اداري شركت هاي هواپيمايي خارجي كه در كشور فعاليت مي نمايند .

 

 • هماهنگي لازم با واحد هاي مختلف سازماني در خصوص ورود يا خروج هواپيماهاي شركت هاي هواپيمايي داخلي ثبت ايران
 • تائيد صلاحيت مديران عامل شرکت ها و موسسات در بخش هوانوردي بر اساس ضوابط مورد عمل.
 • تشخيص ارتباط واگذاري اماکن و محل هاي فرودگاهي با فعاليت ها و نياز مندي هاي هواپيمايي کشوري و ضرورت واگذاري بر حسب عدم لطمه به هوانوردي کشور.
 • تجزيه وتحليل و استخراج معايب و ارائه راه كارهاي منطقي براي بهبود پروازها
 •  تعيين مسيرهاي پروازي براي شركت ها منطبق با توانمندي هاي آنها و شرايط بازار با اولويت پروازهاي داخلي.
 • پيگيري وتعقيب مجوزهاي داده شده از زمان صدور تا پايان پرواز.
 • الزام شركت هاي هواپيمايي به انجام پروازهاي مورد نظر.
 • انجام بازديدهاي دوره اي از تسهيلات فرودگاه ها همراه با چك ليست مربوط با هدف كاهش ايستايي و كاهش نارضايتي مسافرين.
 • انجام نظر سنجي و ارزشيابي شركت هاي هواپيمايي و فرودگاه ها در خدمات رساني مطلوب به مسافرين بصورت ماهيانه.
 • انجام نظر سنجي و ارزشيابي عملكرد دفاتر خدمات مسافرت هوايي(بند الف) در خدمات رساني به مسافرين بصورت هفتگي، ماهيانه و ساليانه.
 • انجام بازرسيهاي نوبه اي و نظارت بر اجراي ضوابط ومقررات و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان توسط دفاتر خدمات مسافرت هوايي.
 • صدور مجوز و نظارت بر انجام پروازهاي چارتري بمنظور تنظيم بازار .
 • برنامه ريزي براي افزايش پروازها منطبق با نياز بازار.
 • ايجاد زمينه هاي دسترسي مردم به بليط با واگذاري عمومي(آژانس) بند الف به متقاضيان.
 • ايجاد بسترهاي مورد نياز فروش بليط به روش الكترونيكيE-Ticketing و حذف روش سنتي به مرور زمان.
 • تدوين دستورالعمل تاسيس شركت هاي حمل ونقل هوايي مسافري وباري و به تصويب رساندن آن.
 • انجام ساير امور محوله .
اطلاعات مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.