بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


کميته امنيتي حفاظتي هواپيمايي
Aviation Security Committee
شرح وظایف

ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مسئوول امنيت و حفاظت ، بهبود خدمات رساني همراه با اكرام مسافرين و حصول اطمينان از اتخاذ تصميمات مناسب در حوزه هوانوردي كشور

اطلاعات مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.