بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


شوراي عالي هواپيمايي کشوري
High Council of Civil Aviation Organization
شرح وظایف

اعضا شورايعالي هواپيمايي کشوري عبارتند از:

معاون وزير راه و ترابري و رییس سازمان هواپيمايي کشوري.

يکنفر از اعضاي مطلع از سازمان هواپيمايي کشوري به انتخاب وزير راه و ترابري.

يکنفر از اعضاي مطلع از وزارت امور اقتصادي و دارائي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي.

يکنفر نماينده مطلع از سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رییس سازمان برنامه و بودجه .

يکنفر متخصص حقوق هوايي به انتخاب وزير راه و ترابري

درصورت لزوم يکنفر نماينده ازمؤسسات هواپيمايي داخلي درجلسات هيات شرکت نموده ولي حق راي ندارد.

يکنفر نماينده مطلع از وزارت امور خارجه بانتخاب وزير ويا سرپرست وزارت امور خارجه .

يکنفر نماينده مطلع نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران بانتخاب وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح .

مدير عامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران.

 وظايف شورايعالي عبارتند از:

  • مطالعه و اظهار نظر درمسائل مربوط به هواپيمايي کشوري که از طرف رییس جمهور به شورا ارجاع و يا يکي از اعضاي شورا پيشنهاد نمايد.
  • اظهار نظرراجع به صدور پروانه بهره برداري هوايي يا الغاء يا توقيف موقت يا محدود ساختن اختيار مندرج در پروانه که طبق مقررات قانوني به شورا ارجاع مي‌شود.
  • تعيين و تصويب نرخ حمل ونقل هوايي مسافر و بار.
  •  اظهارنظر راجع به لوايح قانوني مربوط به هواپيمايي کشوري و طرح موافقتنامه ها و قراردادهاي بين المللي با دول خارجه که بوسيله دولت تقديم مجلس ميشود.
  • تعيين خط مشي کلي هواپيمايي کشوري.

تبصره: درمواردي که وزارتخانه ها و ادارات دولتي و سازمان ها و شرکت هاي وابسته به دولت مقرراتي تهيه و تسليم مي نمايند که ممکن است بنحوي از انحاء بامسائل مربوط به هواپيمايي کشوري ارتباط پيداکند موظفند قبلاً نظر شورايعالي هواپيمايي کشوري را جلب کنند.

اطلاعات مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.