بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


معاونت هوانوردي و امور بين الملل
vice President for Aeronautical & International Affair
شرح وظایف
 • تهيه وتدوين مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به اداره كنترل فضاي كشور
 • سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر عملکرد فرودگاه ها
 • نظارت بر ارايه خدمات هواشناسي درفرودگاه ها و مسيرهاي هوايي طبق مندرجات انکس مربوطه .(انكس3)
 • صدور مجوز پرواز درقلمرو هوايي کشور ونظارت بر آنها با هماهنگي وزارت امورخارجه و ستاد کل نيروهاي مسلح.
 • نظارت بر تهيه نقشه هاي هوانوردي شامل طرح هاي تقرب فرودگاه ها، مسيرهاي ورودي و خروجي فرودگاه ها ، موانع طبيعي و مصنوعي و ...(انكس4)
 • نظارت بر اجراي مقررات ورود و خروج مسافرين و بار، گمرک، گذرنامه ، بهداشت، قرنطينه، ويزا، مهاجرت، بازرسي مسافرين و تسهيلات مرتبط فرودگاهي.
 • نظارت بر چگونگي کنترل فضاي کشور توسط واحدهاي مراقبت پرواز، طبقه بندي فضاي کشور ، تعيين مسيرهاي پروازي و نحوه کنترل ترافيک درفضا.
 • نظارت بر طراحي و ساخت فرودگاه ها، صدور گواهينامه فرودگاهي ، ميدان عوامل پرواز ، حريم بي خطري پرواز، سيستم روشنايي ، خدمات زميني و ... سياستگذاري و برنامه ريزي در امور مخابراتي و صدور دستورالعمل هاي مربوطه به امور مخابرات و مبادله پيام ها و دستگاه هاي مورد نياز در فرودگاه ها.
 • تنظيم و تدوين مقررات و دستورالعمهاي مربوط به کنترل فضاي کشور و صدور اجازه پرواز و جلوگيري از آن و نظارت بر واحدهاي مراقبت پرواز فرودگاه ها
 • نظارت بر سرويس هاي اطلاعات هوانوردي نظير کليه اطلاعات فرودگاهي بسته يا باز بودن باندها، عملياتي بودن دستگاه هاي کمک ناوبري و ...
 • نظارت بر تامين امنيت هوانوردي در فرودگاهها و فضاي کشور، برخورد با هرگونه مداخلات غير قانوني در امور هوانوردي، محافظت از فرودگاه ها ، امنيت مسافر و بار و ...
 • بررسي و نظارت برنحوه عملکرد و ارائه خدمات حمل ونقل داخلي و بين المللي مسافر و بار مؤسسات حمل و‌نقل هوايي
 • تهيه طرح موافقتنامه ها و قرارداهاي بين المللي و مبادله آنها.
 • اعمال نظارت هاي لازم بر اجراي سياست ها و برنامه هاي حمل و نقل هوايي كشور در ابعاد بين المللي، منطقه اي و چندجانبه.
 • اعمال نظارت بر فعاليت هاي مربوط به چگونگي تعامل كشور با مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها، پروتكل ها و ساير اسناد مورد نظر سازمان ها و مجامع بين المللي، منطقه اي و چندجانبه ذيربط به ويژه سازمان جهاني هواپيمايي كشوري (ايكائو)
 • مطالعه و بررسي دستور كار، گزارش ها‌، پيشنهادها، تصميمات، قطعنامه ها و بيانيه هاي مصوب اجلاس هاي مربوط به مجامع و سازمان هاي تخصصي بين المللي، منطقه اي و چندجانبه ذيربط.

 

 

 • ملاقات و مذاكره با مقامات عاليه كشورها، مجامع و سازمان هاي تخصصي بين المللي، منطقه اي و چند جانبه ذيربط به منظور تقويت مناسبات و ارتباطات هوانوردي جمهوري اسلامي ايران با اين مجامع و سازمان ها و ايجاد زمينه مساعد براي استفاده از كمك هاي فني، مشورتي و آموزشي آنها.
 • همكاري با مجامع و سازمان هاي تخصصي بين المللي، منطقه اي و چندجانبه ذيربط در مورد برگزاري و شركت در كنفرانس ها، سمينارها و ساير گردهمايي هاي مربوط در سطح جهاني و منطقه اي با رعايت مقررات كشور.
 • نظارت، همكاري و هماهنگي با ساير دستگاه هاي دولتي كشور درخصوص موضوعات و تصميماتي كه به نحوي در امور هوانوردي كشور در بعد بين المللي تأثير مي گذارد و انجام اقدامات مقتضي.
 • اعمال نظارت و ارايه راهكارهاي مناسب به منظور تهيه و تدوين پيش نويس مقدماتي قراردادها،‌ موافقت نامه ها يا پروتكل هاي مربوط در چارچوب قوانين و مقررات كشور حسب مورد.
 • اعلام مواضع رسمي دولت درخصوص كليه موضوعات مرتبط با سازمان جهاني هواپيمايي كشوري و ساير سازمان ها ، مجامع بين المللي و منطقه اي مرتبط با هوانوردي با تاييد رییس سازمان.
 • اعمال نظارت هاي لازم به منظور تهيه و تدوين كليه گزارش هاي لازم جهت ارايه به سازمان جهاني هواپيمايي كشوري و ساير سازمان ها و مجامع بين المللي و منطقه اي و چندجانبه ذيربط.
 • اعمال نظارت عاليه و هماهنگ نمودن فعاليت هاي بين المللي، منطقه اي و چندجانبه موسسات و شركت هاي و سازمان هاي فعال در حوزه هوانوردي و حمل و نقل هوايي كشور.
 • بررسي و فراهم آوردن امكانات استفاده از همكاري هاي فني مجامع و سازمان هاي تخصصي بين المللي، منطقه اي و چندجانبه ذيربط براي بهره گيري از خدمات آموزشي، مشاوره اي و پژوهشي آنها و مشاركت در تنظيم طرح هاي همكاري هاي فني متناسب با نيازهاي صنعت هوانوردي كشور.
 • تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح قانوني، تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه ها و همچنين قراردادهاي حقوقي مورد نياز سازمان و صنعت هوانوردي كشور.
 • نظارت و پيگيري براي اظهارنظر در مورد پيش نويس پروتکلها و موافقت نامه ها، قراردادهاي داخلي و خارجي برحسب مورد.
 • نظارت بر انجام امور ثبتي، اعلام شکايت و اقامه دعوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضائي به نمايندگي از طرف سازمان متبوع و دفاع از آن در کليه مراحل و همچنين دفاع از دعاوي که عليه سازمان هواپيمايي كشوري در محاکم و مراجع مختلف قضائي مطرح مي گردد.
 • اظهارنظر مشورتي و ارائه طريق قانوني به سازمانها، واحدها و موسسات تحت نظارت سازمان.
 • برقراري رابطه مناسب و سازنده بين مجلس شوراي اسلامي وسازمان و پيگيري کليه موارد مربوط به سازمان در مجلس شوراي اسلامي.
 • تهيه و تنظيم لوايح قانوني يا مواد مقرراتي که در رابطه با سازمان مي بايستي از تصويب مجلس شوراي اسلامي بگذرد.
 • دفاع از منافع و تشريح نقطه نظرها و يا اهداف سازمان در موارد طرح ها و لوايح و انعکاس اطلاعات لازم براي پاسخگويي به مسائل مطرح شده از طرف نمايندگان مجلس با همکاري و مشارکت حوزه هاي ذيربط.
 • تهيه و تنظيم گزارش هاي مورد نياز از جلسات يا کميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي براي سازمان خصوصا در رابطه با مواردي که به نحوي به سازمان ارتباط دارد.
 • صدور، تمديد، تعليق ولغو مجوز تاسيس دفاتر خدمات مسافرت هوايي و نظارت بر آنها
 • اداره كميته هاي هوانوردي و دائمي اداره امور فضاي كشور، كميته فني وكميته تسهيلات فرودگاهي
 • نظارت بر حسن اجراي انكس هاي 17،15،14،11،10،9،4،3
 • انجام ساير امور محوله.

اطلاعات معاونت

سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
معاون هوانوردي و امور بين الملل ابوالقاسم جلالي   0
02166078700-273
   
اطلاعات مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي حسن خوشخو مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاهها شرکتهاوموسسات و موسسات هوانوردی در خصوص شرح وظایف این دفتر دارایی اختیارت می باشند. وی به عنوان دبیر کمیته فنی و دبیر کمیته هوانوردی نیز می باشند.. 0 00982166078739
مديرکل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي ميثم شاکرآراني 0 00982166073534 دانلود رزومه