بازگشت
دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور مجوز پروازهاي بين المللي
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور مجوز پروازهاي بين المللي معادل ريالي 30 دلار آمريکا به ازاي هر پرواز
کارشناسان مربوطه
کارشناسان مربوطه شماره تماس شماره اتاق تصوير
2302 $call_no $room_no