بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور مجوز پرواز وسايل پرنده
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات :  Permit to Fly) P to F)  

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور مجوز پرواز وسايل پرنده به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 240,000 ريال و حداقل 300,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان