بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه يا نامه ابطال ثبت و تابعيت وسايل پرنده يا تأييديه عدم ثبت و تابعيت وسايل پرنده
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات :

Certificate of Cancelation of Registration / Non-Registration


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور گواهينامه يا نامه ابطال ثبت و تابعيت وسايل پرنده يا تأييديه عدم ثبت و تابعيت وسايل پرنده 5,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان