بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه صداي هواپيما يا آلودگي موتور وسايل پرنده
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات :

Noise/ Engine Emission Certificate 


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور گواهينامه صداي هواپيما يا آلودگي موتور وسايل پرنده به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 480,000ريال و حداقل 600,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان