بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه نوع براي وسايل پرنده حسب مورد
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
(part35(ML,UL,VL,VLA 140,000,000
براي هواپيماهاي رده نيمه سنگين Part 35 200,000,000
براي هواپيماهاي رده سنگين Part35 300,000,000
(Part VLR,VLA(ML,UL 300,000,000
گلايدر بدون موتور Part22 300,000,000
Part 22 گلايدر موتوردار 400,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان