بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  تغيير در محدوده تأييديه سازمان طراحي در سطح گواهينامه دريافتي يا در سطح پايين تر و يا بالاتر تر
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
Part 22 25,000,000
Part VLR, VLA 35,000,000
Part 23, 27, 29, 33 50,000,000
Part 25 80,000,000
Part APUموتور پيستوني و 100,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان