بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور تأييديه دفتر طراحي، زماني كه نياز به DOA نمي‌باشد(Alternate…)
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور تأييديه دفتر طراحي، زماني كه نياز به DOA نمي‌باشد(Alternate…) 100,000,000